Vi regner garasjer, boder, uthus etc. som mindre frittliggende bygninger. Husk å kontakte profesjonelle hvis bygget har rom for varig opphold (kjøkken, soverom, stue og arbeidsrom)

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

 • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
 • avstand til regulert vei
 • avstand til nabogrense og bebyggelse
 • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette kan du gjøre uten søknad

Husk at du fremdeles må levere byggemelding til oss når du er ferdig. 

Med frittliggende bygninger mener vi her bygninger som ikke skal brukes til "varig opphold", typisk garasjer, uthus, boder etc. Samtlige punkter må være oppfylt for å kunne unnta søknadsplikten:

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) må være mindre enn 50 m2
 • Mønehøyden må være mindre enn 4meter
 • Gesimshøyden må være mindre enn 3 meter
 • Bygningen kan ikke plasseres nærmere enn tre meter fra vann- og avløpsledninger (VA - ledninger)
 • Minimumsavstanden til nabogrense og annen bygning må være én meter
 • Det må være minimum to meter til regulert vei
 • Innenfor byggegrenser og utnyttelse

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav a. Hvis denne siden ikke er i tråd med SAK10, har SAK10 forrang.

Dette kan du gjøre selv

For enkelte mindre tiltak kan du selv stå som ansvarlig uten et ansvarlig firma. Hele bestemmelsen finner du i SAK10, § 3 - 1 bokstav b.

 • Samlet bruksareal/bebygd areal kan ikke overstige 70 m2
 • Kan være underbygget med en kjeller
  • Bruksarealet for kjelleren regnes ikke med i 70 m2 over
  • Høyden mellom terrenget og taket i kjelleren (Himling) må være lavere enn 1,5 meter

Selv om bruksarealet ikke regnes med i begrensningen gjelder fremdeles begrensingen forøvrig. En garasje på 50 m2 underbygget med kjeller må være 4 meter fra nabogrensen

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor må du kontakte profesjonelle som kan hjelpe deg. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke nederst).