I store trekk er unntakene for riving de samme som nybygg. Ved riving av eldre/falleferdige bygg anbefaler vi at du kontakter profesjonelle.

De samme hensynene ved nybygg gjelder ved riving. Krever vi et ansvarlig firma for å bygge, krever vi også at et firma står ansvarlig for rivingen. Riving av flere bygg samtidig er alltid søknadspliktig.

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

 • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
 • avstand til regulert vei
 • avstand til nabogrense og bebyggelse
 • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette kan du gjøre uten søknad

Husk at du fremdeles må levere byggemelding til oss når du er ferdig. Listene tar utgangspunkt i nybygg, men de samme bestemmelsene gjelder ved riving.

Med frittliggende bygninger mener vi her bygninger som ikke skal brukes til "varig opphold", typisk garasjer, uthus, boder etc. Samtlige punkter må være oppfylt for å kunne unnta søknadsplikten:

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) må være mindre enn 50 m2
 • Mønehøyden må være mindre enn 4meter
 • Gesimshøyden må være mindre enn 3 meter
 • Bygningen kan ikke plasseres nærmere enn tre meter fra vann- og avløpsledninger (VA - ledninger)
 • Minimumsavstanden til nabogrense og annen bygning må være én meter
 • Det må være minimum to meter til regulert vei
 • Innenfor byggegrenser og utnyttelse

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav a. Hvis denne siden ikke er i tråd med SAK10, har SAK10 forrang.

Tilbygg kan ikke brukes til rom for varig opphold eller beboelse, veranda regnes også som tilbygg.

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) må være mindre enn 15 m2
 • Maks to etasjer eller antall etasjer i eksisterende hus
 • Avstand til nabogrense må være over fire meter
 • Avstand til nærmeste boenhet må være over åtte meter
 • Innenfor byggegrenser og utnyttelse

Tilbygget kan ikke føre til at bygningen får en dårligere byggteknisk kvalitet enn før (Du må følge den tekniske forskriften når du bygger). 

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav b. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har forskriften forrang.

Hovedregelen for tiltak innendørs er at tiltaket ikke bryter noen brannceller/lydområder og ikke endrer bruken av rommet. Her anbefaler vi at du leser bokstav c i SAK10

 • Ikke-bærende vegg
 • Reparasjon av byggteknisk installasjon
 • Innstallering, endring og reparasjon av våtrom
 • Innstallering, endring og reparasjon av ildsted

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav d. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har SAK10 forrang.

Levegg/Gjerde

Asker har satt maks høyde for gjerde til 1,2 meter.

 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5,0 meter, inntil nabogrensen
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 meter, 1,0 meter fra nabogrensen
 • Gjerde i nabogrensen, inntil 1,2 meter høyde
 • Gjerde mot vei, inntil 1,2 meter høyde
  • Kan ikke hindre frisikt, vær særlig oppmerksom i kryss
  • Hvis formålsgrensen mot vei (regulert veigrunn) er nærmere enn nabogrensen er formålsgrensen avgrensingen.
  • kan ikke hindre frisikten

Forstøtningsmur

 • Mindre forstøtningsmur med høyde inntil 1,0 meter og avstand på minst 1,0 meter fra nabogrense
 • Mindre forstøtningsmur med høyde inntil 1,5 meter og avstand til nabogrense på minst 4,0 meter

Dette gjelder ikke for murer utenfor byggegrenser og mot vei. Avstanden for murer inntil 1,0 meter må være minst 2,0 meter fra regulert vei.

Fyllinger og planering av terreng

 • Høydeforskjellen mellom opprinnelig terreng og nytt må være lavere enn:
  • 1,5 meter for ene-/tomannsboliger
  • 0,5 meter i rekkehus
 • Arealet må kunne ses på som mindre
 • Fyllingsfoten (punktet hvor fyllingen starter) må være 1,0 meter fra nabogrensen

Hva som kan ses på som mindre er avhengig av omgivelsene. Er du usikker anbefaler vi å sende en forespørsel til oss.

Biloppstillingsplass

 • Intern veg og biloppstillingsplasser som ikke krever vesentlige terrenginngrep
 • Landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom
 • Avstand til nabogrense må være minst 1,0 meter

Graving og reparasjon av rør

 • Graving for kabler i forbindelse med elektrisitet, TV osv. Unntaket gjelder ikke for nye vann- og avløpsledninger (VA - ledninger)
 • Lokal drenering som ikke knytter seg til offentlige ledninger
 • Reparasjon av vann- og avløpsledninger ved brudd

Antennesystem og reklameinnretninger

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter.
 • Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter
 • Panelantenne på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter
 • Reklameinnretninger er alltid søknadspliktige.

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav e. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har forskriften forrang.

Dette kan du gjøre selv

Du kan selv rive enkelte mindre tiltak uten et ansvarlig firma. Hva du kan rive selv finner du  i SAK10, § 3 - 1. Riving av rom/bygg med rom for varig opphold krever alltid søknad.

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor må du kontakte profesjonelle som kan hjelpe deg. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke nederst).

I rivesøknaden må du legge ved:

 • Erklæring om at du har varslet de som har pengeheftelser på eiendommen
 • Avfallsplan hvis
  • Bygget har et bruksareal (BRA) over 100 m2
  • Rivingen generer mer enn 10 tonn avfall 
  • Bestemmelsen finner du i § 9 - 6 i SAK10.