Vær særlig oppmerksom på ledninger i grunnen og avstand til vei, støttemurer kan ikke hindre frisikt mot vei.

Vær særlig oppmerksom på avstand til nabo. Selv om muren stikker 1 meter over bakken, må muren være 4 meter fra grensen hvis den totale høyden er over 1 meter.

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

 • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
 • avstand til regulert vei
 • avstand til nabogrense og bebyggelse
 • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette kan du gjøre uten søknad

Husk å sende inn en byggemelding når du er ferdig.

Levegg/Gjerde

Asker har satt maks høyde for gjerde til 1,2 meter.

 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5,0 meter, inntil nabogrensen
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 meter, 1,0 meter fra nabogrensen
 • Gjerde i nabogrensen, inntil 1,2 meter høyde
 • Gjerde mot vei, inntil 1,2 meter høyde
  • Kan ikke hindre frisikt, vær særlig oppmerksom i kryss
  • Hvis formålsgrensen mot vei (regulert veigrunn) er nærmere enn nabogrensen er formålsgrensen avgrensingen.
  • kan ikke hindre frisikten

Forstøtningsmur

 • Mindre forstøtningsmur med høyde inntil 1,0 meter og avstand på minst 1,0 meter fra nabogrense
 • Mindre forstøtningsmur med høyde inntil 1,5 meter og avstand til nabogrense på minst 4,0 meter

Dette gjelder ikke for murer utenfor byggegrenser og mot vei. Avstanden for murer inntil 1,0 meter må være minst 2,0 meter fra regulert vei.

Fyllinger og planering av terreng

 • Høydeforskjellen mellom opprinnelig terreng og nytt må være lavere enn:
  • 1,5 meter for ene-/tomannsboliger
  • 0,5 meter i rekkehus
 • Arealet må kunne ses på som mindre
 • Fyllingsfoten (punktet hvor fyllingen starter) må være 1,0 meter fra nabogrensen

Hva som kan ses på som mindre er avhengig av omgivelsene. Er du usikker anbefaler vi å sende en forespørsel til oss.

Biloppstillingsplass

 • Intern veg og biloppstillingsplasser som ikke krever vesentlige terrenginngrep
 • Landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom
 • Avstand til nabogrense må være minst 1,0 meter

Graving og reparasjon av rør

 • Graving for kabler i forbindelse med elektrisitet, TV osv. Unntaket gjelder ikke for nye vann- og avløpsledninger (VA - ledninger)
 • Lokal drenering som ikke knytter seg til offentlige ledninger
 • Reparasjon av vann- og avløpsledninger ved brudd

Antennesystem og reklameinnretninger

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter.
 • Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter
 • Panelantenne på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter
 • Reklameinnretninger er alltid søknadspliktige.

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav e. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har forskriften forrang.

Dette kan du gjøre selv

Tiltak som er på listen over, men utløser søknadsplikt på grunn av forhold i planer kan du selv stå som søker. F.eks. støttemurer utenfor byggegrense eller inntil nabogrensen.

Før du bygger/søker

Husk at du er ansvarlig for sikkerheten, både i byggeperioden og etterpå. Er du usikker må du kontakte et firma som kan hjelpe deg med søknaden.

Sikring og estetikk

Det kan være nødvendig å sikre mot fallulykker, for mindre støttemurer der nivåforskjellen er liten innebærer dette vanligvis hekk eller andre hindre. For større nivåforskjeller anbefaler vi at du kontakter profesjonelle.

Se §§ 8 - 4 og 12 - 17 i den tekniske forskriften.