Terrasser følger de samme reglene som et vanlig tilbygg. Balkonger alltid søknadspliktige.

Husk at terrassen regnes med i utnyttelsen hvis den er 0,5 meter over bakken.

Se gjerne på listen over tiltak som er unntatt søknadsplikten og den enkle visuelle veilederen fra DiBK. Vær særlig oppmerksom på:

 • avstand til ledninger (Vann- og avløpsledninger vises kun i situasjonskartet)
 • avstand til regulert vei
 • avstand til nabogrense og bebyggelse
 • byggegrenser i reguleringsplanen

Er du utenfor byggegrensen krever dette alltid søknad.

Dette kan du gjøre uten søknad

Husk at du fremdeles må levere byggemelding til oss når du er ferdig. Terrassene følger i hovedsak areal- og avstandsbestemmelsene for tilbygg eller garasje.

Inntil bygningskroppen

Terrasser over 0,5 meter inntil bygningskroppen følger de samme unntaksbestemmelsene som tilbygg. 

Tilbygg kan ikke brukes til rom for varig opphold eller beboelse, veranda regnes også som tilbygg.

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) må være mindre enn 15 m2
 • Maks to etasjer eller antall etasjer i eksisterende hus
 • Avstand til nabogrense må være over fire meter
 • Avstand til nærmeste boenhet må være over åtte meter
 • Innenfor byggegrenser og utnyttelse

Tilbygget kan ikke føre til at bygningen får en dårligere byggteknisk kvalitet enn før (Du må følge den tekniske forskriften når du bygger). 

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav b. Hvis denne siden ikke er i tråd med forskriften, har forskriften forrang.

Frittliggende

Frittliggende terrasser følger for mindre garasjer. Terrassen må ligge på terreng og ikke føre til sjenanse for naboen.

Med frittliggende bygninger mener vi her bygninger som ikke skal brukes til "varig opphold", typisk garasjer, uthus, boder etc. Samtlige punkter må være oppfylt for å kunne unnta søknadsplikten:

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) må være mindre enn 50 m2
 • Mønehøyden må være mindre enn 4meter
 • Gesimshøyden må være mindre enn 3 meter
 • Bygningen kan ikke plasseres nærmere enn tre meter fra vann- og avløpsledninger (VA - ledninger)
 • Minimumsavstanden til nabogrense og annen bygning må være én meter
 • Det må være minimum to meter til regulert vei
 • Innenfor byggegrenser og utnyttelse

Du finner hele bestemmelsen i SAK10 § 4 - 1, bokstav a. Hvis denne siden ikke er i tråd med SAK10, har SAK10 forrang.

Før du bygger/søker

Er du utenfor punktene ovenfor eller usikker på hvordan du går frem anbefaler vi at du kontakter profesjonelle. Bestemmelser, situasjonskart, naboliste etc. får du i byggesøknadspakken (Se lenke under).