Grovt kan Asker deles inn i to hovedområder, LNF (landbruksområder) og boligområder.

De utfyllende bestemmelsene for boligområder finner du under Punkt 20.5 - 20.7 i kommuneplanens arealdel.

Bestemmelsene

Boligkategoriene ser du i dokumentene i søknadspakken. Denne siden tar kun for se de vanligste bestemmelsene som kan brukes i byggesaker. 

I landbruksområder er det generelt byggeforbud, med unntak for eksisterende boligbebyggelse som ikke er en del av gårdsbebyggelse. Områdene vises med grønn bakgrunn i boligkartet.

Utnyttelse

 • Kan bebygges med en bolig (hovedbruksenhet) og sekundærbolig inntil 80 m2 bruksareal
 • Utnyttelsesgraden er angitt som bebygd areal (BYA) og skal ikke overstige:
  • 15 % BYA for hele eiendommen
  • 200 m2 BYA + eksisterende uthus

For større eiendommer er det ofte 200 m2 som angir arealbegrensningen.

Høyder

Bolighus

 • Gesimshøyde maks 4,5 meter over gjennomsnittlig terreng
 • Gesimshøyde kan ikke overstige 6,0 meter på noe punkt

Garasjer

 • Gesimshøyde maks 2,8 meter over ferdig planert terreng
 • Skal underordne seg hovedhuset i høyde og volum

Punkt 22.1 - del 3 i kommuneplanen inneholder bestemmelser for LNF - områder.

Kategori A er, ferdig utbygd, typisk et område med rekkehus, boligblokker eller annen ensartet bebyggelse. Hovedregelen her er at nye tiltak må tilpasses eksisterende bebyggelse og at alle bestemmelsene i reguleringsplanen gjelder. Søknader i kategori A utløser så å si alltid dispensasjoner, dispensasjoner utgjør alltid en usikkerhet og avklares ikke før et vedtak i en byggesak.

Punkt 20.5 - del 3 i kommuneplanen inneholder bestemmelser for kategori A områder.

Dette er vanligvis områder med stegvis utbygging, typisk dominert av eneboliger og tomannsboliger. For reguleringsplaner vedtatt før 1.1.2005 overstyrer kommuneplanen enkelte bestemmelser i reguleringsplanen, hovedregelen er likevel at reguleringsplanen gjelder.

Utnyttelse

 • Du kan velge mellom utnyttelsen gitt i kommuneplanen eller reguleringsplanen
 • Grad av utnytting er maks 20 % bebygd areal (BYA), med mindre reguleringsplanen gir en høyere utnyttelse

Bolighøyde

Boliger må holde seg innenfor følgende høyder:

 • 5,5 meter gjennomsnittlig gesimshøyde
 • Maks 7,0 meter fra laveste punkt til ferdig planert terreng
 • Hvis planen inneholder bestemmelser som tillater hus med 2 etasjer gjelder:
 • 6,5 meter gjennomsnittlig gesimshøyde
 • Maksimalt 8,5 meter til ferdig planert terreng

Garasjehøyde

Garasjer må holde seg innenfor følgende høyder:

 • 3,0 meter gjennomsnittlig gesimshøyde
 • Maksimalt 3,5 meter til ferdig planert terreng

Punkt 20.6 - del 3 i kommuneplanen inneholder bestemmelser for kategori B områder.

Kategori C er innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Hovedregelen er at bebyggelsen skal tilpasses eksisterende og at reguleringsplanen gjelder.

Utnyttelse

 • Du kan bruke utnyttelsen gitt i kommuneplanen hvis reguleringen ikke angir en utnyttelse
 • Grad av utnytting er maks 15 % bebygd areal (BYA), men ikke over 200 m2

Bolighøyde

Boliger må holde seg innenfor følgende høyder:

 • Gjennomsnittlige gesimshøyde kan være maks 5,5 meter
 • Gesimshøyden kan ikke overstige 7,0 meter på noe punkt 
 • Hvis planen angir en høyere høyde gjelder reguleringsplanen

Garasjehøyde

 • Gjennomsnittlige gesimshøyde kan være maks 3,0 meter
 • Gesimshøyden kan ikke overstige 3,5 meter på noe punkt 

Punkt 20.7 - del 3 i kommuneplanen inneholder bestemmelser for kategori C områder.

Bruksområde

Bestemmelsene i kommuneplanen er ment å oppdatere enkelte av reguleringsbestemmelsene, særlig med tanke på voluminntrykk og krav til parkering.

Reguleringsplanen er likevel den som angir formålet og hensikten med et område, byggegrenser og hensynssoner gjelder uavhengig av kommuneplanen.