1. Må jeg søke?

Før du leser videre anbefaler vi at du bruker den nye veilederen (PILOT)

Innledning

Send gjerne en forespørsel hvis du er i tvil etter å lest dette.

I første omgang er det er du som privatperson som er ansvarlig for å bygge riktig. Dette innebærer blant annet å finne ut av:

 • Er det jeg skal bygge søknadspliktig?
 • Hva kan jeg gjøre selv?

Så å si alle feil/mangler i en byggesak innebærer disse to problemstillingene. Husk at unntakene ikke er hovedregelen, de fleste eiendommer er ferdig utbygd. Det er ikke sikkert du har plass til 50 m2 garasje.

 

I byggesaker er det flere ord og begreper som kan være forvirrende, disse benyttes av profesjonelle fordi de har en tydelig funksjon. Vi krever ikke at du bruker faguttrykk når du snakker med oss.

Fra nå av bruker vi disse utrykkene om det du skal bygge eller deg som person:

 • Tiltak - En fellesbetegnelse på det du gjør, en garasje og støttemur er to tiltak
 • Tiltakshaver - Du som privatperson (den som gjør en endring)
 • Ansvarlig søker - Den som leverer en byggesøknad

Eksempel

Hvis du ønsker å leie ut en del av boligen får du gjerne svaret "Så lenge det ikke gjøres fysiske endringer er ikke utleie noe vi legger oss opp i". Det kan være forvirrende, men har sitt opphav i at:

 • Utleie ikke er definert som et tiltak
 • Fysiske endringer er ett tiltak

Det å endre bruken av et rom, f.eks. fra stue til soverom er et tiltak. Det at du velger å leie ut soverommet er ikke definert som et tiltak, altså ikke noe vi legger oss opp i.

Er du på en av punktene nedenfor du søke til oss. Denne listen inneholder kun de mest "populære" feilene, send gjerne en forespørsel hvis du er usikker.

 • Tiltaket legger seg utenfor byggegrensen.
  • Markert med sort stiplet linje i reguleringsplanen 
 • Du ligger mindre enn 3 meter fra ledninger i grunnen
  • Markert med grønn, blå eller sort linje i situasjonskartet
 • Overholder avstand til vei/nabo
  • Husk at garasjer må være 2 meter fra regulert vei
  • 5 meter hvis utkjøringen er rett mot veien (Vinkelrett)
 • Du har brukt opp utnyttelsen (hvor mye du kan bygge)
 • Eiendommen har ikke en reguleringsplan (uregulert)
 • Du gjør flere ting samtidig, unntakene gjelder for enkelttiltak
 • Tiltaket ligger i en forbudssone/hensynssone, vær særlig oppmerksom hvis du ligger i strandsonen (100 metersbeltet) eller i et LNF område.

Husk at unntakene for utvendige tiltak kun gjelder hvis eiendommen er bebygd og regulert til småhusbebyggelse.

Unntakene

Listen over unntak ligger på hjemmesiden til DiBK. Vær særlig oppmerksom på plasseringen i forhold til byggegrenser, utnyttelsesgrad og vannledninger. Unntakene er enten eller, er du utenfor listen må du søke.

Spesielle unntak i Asker

Dette er en liste over unntakene i Asker, husk at du fremdeles må være innenfor alle bestemmelser for å bruke disse.

 • Konstruksjon for avfallshåndtering. Maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (Kun for enebolig/tomannsbolig)
 • Varmepumpe, klimaanlegg og air condition. Maks e per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for nabo.
 • Handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • Flyttbare lekeapparater 
 • Demonterbart basseng, maks 7 000 liter.
 • Utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • Frittliggende utepeis og utegrill. Maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2.
  • I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter
  • Minst tre meter fra nærmeste bygning
 • Takvindu i eneboliger, en per fasade
 • Nedgravd gasstank, oljetank og avfallsbrønn
  • Kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider
 • Mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • Flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy

Når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du fremdeles sende inn et oppdatert kart til oss. Du kan levere byggemeldingen via:

Situasjonskart

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

 • Avstand til nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelse
 • Avstand til nabobebyggelse

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og skal bestilles via søknadspakken.