3. Dispensasjon

Du kan søke om dispensasjon fra de fleste lover og forskrifter, unntakene er: 

Dispensasjoner er hjemlet i § 19 - 2 i plan- og bygningsloven og benyttes kun unntaksvis. Vi anbefaler at du ber om en forhåndskonferanse ved dispensasjoner.

Hvordan søke dispensasjon

Dispensasjonssøknaden legges ved som et eget dokument i byggesøknaden. For at vi skal kunne vurdere dispensasjon må du vise to ting:

 • Hensynet bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i "vesentlig grad"
 • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene

Hensynet bak bestemmelsene er den juridiske delen av dispensasjonssøknaden. Her må du vise at "tanken" bak bestemmelsen ikke tilsidesettes i vesentlig grad.

Eksempel - Avstandsregel mot nabo

Avstandsregelen mot nabo er blant annet ment å sikre:

 • Lys, utsiktsforhold, luft og trivsel på eiendommen
 • Ivareta Naboers interesse
 • Ivareta kravene om uteoppholdsareal, parkering etc.
 • Sikre åpenhet mot bygg og en viss avstand og orden i forhold til nabobebyggelse

Søker du dispensasjon fra avstandsbestemmelsen vil du ofte få problemer med å vise at alle hensynene over ivaretas. Skal du bygge nærmere nabogrensen anbefaler vi at du henter inn en avstandserklæring.

Fordeler og ulemper kan knyttes opp til tiltakets formål, her viser du hvorfor du bør få dispensasjon. Vi kan ikke gi dispensasjon hvis "Fordelene ikke er klart større enn ulempene".

Fordeler

I argumentasjonen for dispensasjon viser du gjerne at tiltaket:

 • gir en bedre utnyttelse for eiendommen
 • ikke fører til noen ulemper for naboene
 • alternative løsninger/plasseringer gir dårligere utnyttelse

Her er det viktig at du knytter tiltaket opp mot eiendommen og ikke deg som privatperson. Vi kan ikke legge vekt på økonomiske begrunnelser.

Ulemper

Husk at ulemper skal være med i søknaden, du går imot en bestemmelse, det er svært usannsynlig at det kun finnes fordeler med en dispensasjon. Det viser også at du har vurdert bestemmelsene og forstått hvilke ulemper tiltaket ditt kan gi.

Skrive en oversiktlig dispensasjonssøknad

En god dispensasjonssøknaden har gjerne følgende punkter:

 • Ulempene er tatt med i begrunnelsen
 • Det er gjort vurderinger som viser alternative løsninger
 • Argumentasjonen er presis, unngår digresjoner