Eksempler på tiltak

Her er noen eksempler på tiltak.

Skilt og reklame

Skilt og reklame er alltid søknadspliktig med ansvarlige foretak.

Innretningen kan ikke være en fare for personsikkerheten og må tilpasses fasaden. I Asker er det egne bestemmelser for skilt og reklameinnretninger.

Utseende

I vurderinger legger vi særlig vekt på at innretning må tilpasses bygningen og områdets egenart. Generelt ønsker vi:

 • åpne/transparente løsninger som bevarer fasaden og ivaretar de byggtekniske detaljene
 • at plateskilt må plasseres i naturlige nisjer
 • at folie på vinduer kun brukes i begrenset omfang

Ved fastmontasje på vegg må skiltene bestå av løse bokstaver, profiler eller symboler. Følgende reklame tillates ikke:

 • lysflater/reflekser/lyskasser
 • reklame over gesimshøyden
 • løsfotreklame
 • Frittstående plakater
 • seil og vimpler

Byggeplasskilt inntil 3 m² er unntatt søknadsplikten.

Solenergi

Ønsker du å sette opp et solcellepanel, et solfangeranlegg eller annet solenergisystem, kan det hende du må søke om dette.

Dette kan du gjøre uten søknad

Installering og endring av mindre anlegg innenfor en bruksenhet eller branncelle i eksisterende byggverk er ikke søknadspliktig. 

Anlegget må være integrert i fasaden og være mindre enn 50 % av fasaden.

Snakk med oss først

Vi anbefaler at du sender inn en  der du gir en kort beskrivelse av anlegget og plasseringen, gjerne med tegninger.

Forhold som kan utløse søknad

Unntaket gjelder kun mindre anlegg, hvis du skal bygge et større anlegg må du søke. Hva som anses som større varierer med størrelsen på huset og eiendommen. 

Dette må du søke om

Følgende endringer krever alltid en byggesøknad:

 • Anlegget ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
 • Anlegget ligget i 100m sonen mot sjø
 • Anlegget går over flere bruksenheter
 • Anlegget går over flere brannceller 
 • Anlegget påvirker bærekonstruksjonen
 • Anlegget ligger på et verneverdig bygg (SEFRAK)
 • Anlegget ligger i nærheten av et kulturminne/verneområde
 • Anlegget stikker ut fra fasaden (ikke integrert)
 • Anlegget er i strid med reguleringsbestemmelsene når det gjelder farge og materiale
Hva er en boenhet? (Gjelder kommuneplan i gamle Asker)

Hva er en boenhet?

En boenhet inneholder alle hovedfunksjonene for bolig (stue/soverom, kjøkken og bad). Dette gjelder selv om det er forbindelse til resten av boligen (dør, trapp etc.), det er altså ikke et krav at alle funksjoner må være på samme plan.

Etablerer du en separat boenhet i en eksisterende bolig kalles dette en oppdeling av boenhet. Din rolle er da å hente inn et firma som kan søke på vegne av deg.

Det er reguleringsplanen og kommuneplanen som begrenser hvor mange boenheter du kan ha på eiendommen.

Sekundære boenheter

Sekundærenheten kan være integrert i boligen eller være frittliggende.

Krav til sekundærenheter

Kommuneplanen stiller følgende krav til sekundærenheter:

 • Enheten kan ikke ha et bruksareal over 80 m2
 • Det må settes av 50 m2 uteareal til enheten
 • Enheten må ha en parkeringsplass på terreng
 • Må ha alle hovedfunksjonene for bolig

Disse kravene er uavhengig av søknadsplikten, ansvarsforhold og gjennomgang/forbindelse til resten av boligen.

Frittliggende sekundærenhet

En frittliggende sekundærenhet vil alltid tilfredsstille kravene til en oppdeling. Din rolle som tiltakshaver vil da være å hente inn et privat firma som kan stå for søknaden.

Arealbegrensingen for sekundærboliger tar utgangspunkt i arealet som er avsatt til sekundærenheten, se punkt 20.3 i Kommuneplanen.

Integrert sekundærenhet

En sekundærleilighet oppstår når du etablerer alle hovedfunksjonene innenfor en avgrenset del av eneboligen din. Selv om det å etablere en sekundærleilighet i seg selv ikke er noe du må søke om, er det sjelden det ikke er forhold som utløser en søknad (forhold i reguleringsplanen, støy og uteareal, bruksendring, parkeringsløsning).

Hvis sekundærleiligheten tilfredsstiller alle kravene til en oppdeling må du kontakte private aktører som kan hjelpe deg med søknaden. Har du forbindelse til resten av boligen (trapp eller dør) er dette en bruksendring du kan gjøre selv.

Sammenføyning (sammenslåing) av boenheter

Sammenføyning av boenheter er søknadspliktig.

I utgangspunktet er sammenføyning søknadspliktig med ansvar. Det betyr at et profesjonelt foretak må sende inn søknad til oss.


Kan du søke selv eller må du ha en ansvarlig søker?

I noen tilfeller kan kommunen vurdere om tiltakshaver (du) kan søke om dette selv.
Dersom det er bygningsmessige tiltak i forbindelse med sammenføyningen, forhold til brann, ventilasjon eller lignende vil det være krav til ansvarlig
søker. Dersom sammenføyning kun består av å sette inn en dør slik at det blir en enhet, kan dette behandles som tiltak kommunen selv vurderer at
kan foretas av tiltakshaver, plan- og bygningslovens § 20-1 g.
Vi vil anbefale at du tar kontakt med et firma som kan se på forholdene hos deg og konkludere hvem som skal søke.

Gebyr

Sammenføyning er gebyrbelagt etter gebyrregulativ.

Tiltak i eksisterende bygg - tekniske krav

Her finner du en eksempelsamling som vil hjelpe deg som planlegger arbeider på eksisterende byggverk.

Last ned NKF sin eksempelsamling her.

Innganger