Sjekkliste for behandling av byggesaker

Send ferdig utfylt skjema med din søknad

Kort fortalt

Dette er kommunens interne sjekkliste. Bruk den gjerne for å kontrollere om du har fått med deg alt.

Se forskrift om byggesak § 5-4.

 

Er nedstående aktivitet ok? (Ja/Nei/Ikke relevant)

Ja

Nei

Ikke relevant/ Kommentar

1

Avklaringsbehov -  sidemann? Teamleder? Avdelingsleder? Virksomhetsleder? Kommunalsjef/kommunaldirektør?

 

 

 

2

Er søknadsskjemaet riktig utfylt?

 • Riktig søknad
 • Underskrift/elektronisk underskrift
 • Kontaktinfo
 • Vann og avløp og brannvann
 • Veg
 • Fare
 • Arealer
 • Dispensasjon

 

 

 

3

Er tiltaket i samsvar med eventuell reguleringsplan?

 • Er det samsvar mellom reguleringsplan og kommuneplan?
 • Formål
 • Byggegrense
 • Opparbeide veg og VA-ledninger
 • Opparbeide lekeplass
 • Høyder
 • Takform
 • Utnyttelse
 • Rekkefølgekrav
 • Oversende til andre myndigheter
 • Støy
 • Plan foreldet? Nye utredninger?
 • Andre bestemmelser

 

 

 

4

Er tiltaket i samsvar med kommuneplan/delplaner?

 • Formål
 • Bestemmelser
 • Krav om reguleringsplan
 • Rekkefølgekrav
 • Byggegrense sjø/veg

 

 

 

5

Er tiltaket i tråd med annet gjeldende lovverk?

 • Kulturminneloven. kulturmiljøplan, er dette et tiltak som berører ABC-bygninger?
 • Naturmangfoldloven
 • Forurensningsloven
 • Vegloven
 • Jordloven
 • Eventuelle andre lovverk

 

 

 

6

Må tiltaket avklares internt i kommunen?

 • Plan?
 • Vei?
 • VA?
 • Kultur?
 • Landbruk?
 • Naturmangfold?
 • Forurensning?
 • Folkehelse?
 • Oppvekst?

 

 

 

7

Uttalelse fra andre myndigheter påkrevd/nødvendig/innhentet?

 • Fylkesmannen i Viken?
 • Viken fylkeskommune?
 • Statens vegvesen?
 • Havnemyndigheter?
 • Sivilforsvaret?
 • Fiskeridirektoratet?
 • Kystverket?
 • Arbeidstilsynet?
 • Riksantikvaren?
 • Biskopen?
 • Aktuelle foreninger og vel?

 

 

 

8

Dispensasjonssøknad, har du vurdert eventuell planendring? Er naboer varslet?

 

 

 

9

Naboprotester, er fristen utgått og eventuelle merknader vurdert av søker?

 

 

 

10

Varsling, er alle berørte parter varslet/ny varsling? Unntak fra/ utvidet varsling?

 

 

 

11

Politisk behandling, skal det utarbeides sak? Prinsipiell? Uvanlig? Stor?

 

 

 

12

Tidligere vedtak, er det noen betingelser som henger igjen? Annet?

 

 

 

13

Forhåndskonferanse, er innhold i referatet vurdert?

 

 

 

14

Er situasjonsplan tilfredsstillende?

 • Vises regulering
 • Målsatt bygning
 • Avstander til veg og grenser
 • Overvannsplan
 • Slokkevann
 • Parkering
 • Atkomst – stigningsforhold?
 • Snuplass
 • Siktsoner
 • Uteoppholdsareal
 • Murer og skråninger
 • Høyder og evt. Nye koter
 • Avstand til VA-ledninger og høyspent

 

 

 

15

Kontrollere tegninger

 • Målsatte tegninger
 • Alle fasader
 • Snitt
 • Alle plan
 • Vise hva som er endringer
 • Snusirkler
 • Arealer
 • Boder, skap
 • Balkonger og terrasser
 • Nytt og eksisterende terreng helt fram til eiendomsgrensene

 

 

 

16

Er det sikre grenser?

 

 

 

17

Er HMS ivaretatt?

 • Helse (støy, luftkvalitet, forsøpling, skadedyr,...)
 • Miljø (forurenset grunn, avfallshåndtering, klima,...)
 • Sikkerhet (geoteknisk, flomfare, ras, utglidning, brann, trafikk, bæring)

 

 

 

18

Er tilkobling til offentlige vann- og avløpsledninger ivaretatt?

 • Tilgang til ledningsnett
 • Overvann
 • Slokkevann

 

 

 

19

Er tomtens massebalanse gjort rede for?

 • Massebalanse?
 • Matjord?
 • Deponi/uttak?

 

 

 

20

Estetikk, er hensyn rimelig ivaretatt - i seg selv/ i forhold til omgivelsene?

 

 

 

21

Tekniske krav? – Eventuelt dokumenttilsyn.

 • Energiforsyning, pipe
 • Isolasjon og tetthet
 • Brannsikkerhet
 • Lys
 • Lyd
 • Sjekk TEK 17 om det kan være mer.

 

 

 

22

UU/Tilgjengelig for alle? Ute ok/inne ok?

 

 

 

23

Utearealene, er uteoppholdsarealene tilfredsstillende (m2 og kvalitet)?

 

 

 

24

Foreligger gjennomføringsplan og ansvarserklæringer?

 • Er det satt rett tiltaksklasse?
 • Behov for endring?

 

 

 

25

Tilsyn, behov for tilsynsoppfølging av foretak i prosjektet – angitt tema?

 

 

 

26

Er det behov for/krav til uavhengig kontroll?

 

 

 

27

Seksjonert, borettslag eller sameie? Samtykke fra styret?

 

 

 

28

Erklæringer, er det forhold ved tiltaket som krever erklæringer?

 • Avstandserklæring
 • Vegrett
 • Rett til å legge ledninger
 • Parkeringsrett
 • Påkobling til private anlegg?

 

 

 

29

Tinglysing, er det forhold ved tiltaket som krever tinglysing?

 • Vegrett
 • Rett til å legge ledninger
 • Parkeringsrett
 • Påkobling til private anlegg?

 

 

 

30

Unntatt offentlighet, skal sak/dokumenter unntas fra offentlighet?

 

 

 

31

Grunnlag for vedtak, har vi nok grunnlag for vedtak?

 • Hvis ja, - ubetinget/som omsøkt?
 • Med betingelser?
 • Som ramme- og igangsettelse?
 • Hvis nei, - sidemannskontroll og avklart med fagansvarlig? Begrunnet?

 

 

 

32

Tidsfrister, er saken behandlet innen gitte tidsfrister – se også avvik?

 

 

 

33

Vedtak, klar og god sammenheng mellom fakta, vurdering og vedtak?

 • Er innhold i vedtak hjemlet og begrunnet?
 • Kopimottakere?

 

 

 

34

Milepæler eller merknadsfelt i ESA registrert/benyttet etter vedtak?

 

 

 

35

Er endret plassering varslet oppmåling?

 

 

 

36

Gebyr – Rett utregnet i forhold til gebyrregulativ?

 

 

 

37

Er utslipp, dispensasjoner og statistikk registrert?

 

 

 

 

Du kan laste ned skjemaet her.