Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Sjekkliste for behandling av byggesaker

Send ferdig utfylt skjema med din søknad

Kort fortalt

Dette er kommunens interne sjekkliste. Bruk den gjerne for å kontrollere om du har fått med deg alt.

Se forskrift om byggesak § 5-4.

 

Er nedstående aktivitet ok? (JA/NEI/IKKE REL.)

Ja

Nei

Ikke rel./ Kommentar

1

Avklaringsbehov -  sidemann? Teamleder? Avdelingsleder? Virksomhetsleder? Kommunalsjef/kommunaldirektør?

 

 

 

2

Er søknadsskjemaet riktig utfylt?

·       Riktig søknad

·       Underskrift/elektronisk underskrift

·       Kontaktinfo

·       Vann og avløp og brannvann

·       Veg

·       Fare

·       Arealer

·       Dispensasjon

 

 

 

3

Er tiltaket i samsvar med eventuell reguleringsplan?

·       Er det samsvar mellom reguleringsplan og kommuneplan?

·       Formål

·       Byggegrense

·       Opparbeide veg og VA-ledninger

·       Opparbeide lekeplass

·       Høyder

·       Takform

·       Utnyttelse

·       Rekkefølgekrav

·       Oversende til andre myndigheter

·       Støy

·       Plan foreldet? Nye utredninger?

·       Andre bestemmelser

 

 

 

4

Er tiltaket i samsvar med kommuneplan/delplaner?

·       Formål

·       Bestemmelser

·       Krav om reguleringsplan

·       Rekkefølgekrav

·       Byggegrense sjø/veg

 

 

 

5

Er tiltaket i tråd med annet gjeldende lovverk?

·       Kulturminneloven. kulturmiljøplan, er dette et tiltak som berører ABC-bygninger?

·       Naturmangfoldloven

·       Forurensningsloven

·       Vegloven

·       Jordloven

·       Ev. andre lovverk

 

 

 

6

Må tiltaket avklares internt i kommunen?

·       Plan?

·       Vei?

·       VA?

·       Kultur?

·       Landbruk?

·       Naturmangfold?

·       Forurensning?

·       Folkehelse?

·       Oppvekst?

 

 

 

7

Uttalelse fra andre myndigheter påkrevd/nødvendig/innhentet?

·       Fylkesmannen i Viken?

·       Viken fylkeskommune?

·       Statens vegvesen?

·       Havnemyndigheter?

·       Sivilforsvaret?

·       Fiskeridirektoratet?

·       Kystverket?

·       Arbeidstilsynet?

·       Riksantikvaren?

·       Biskopen?

·       Aktuelle foreninger og vel?

 

 

 

8

Dispensasjonssøknad, har du vurdert ev planendring? Naboer varslet?

 

 

 

9

Naboprotester, er frist utgått og eventuelle merknader vurdert av søker?

 

 

 

10

Varsling, er alle berørte parter varslet/ny varsling? Unntak fra/ utvidet varsling?

 

 

 

11

Politisk behandling, skal det utarbeides sak? Prinsipiell? Uvanlig? Stor?

 

 

 

12

Tidligere vedtak, noen betingelser som henger igjen? Annet?

 

 

 

13

Forhåndskonferanse, er innhold i referatet vurdert?

 

 

 

14

Er situasjonsplan tilfredsstillende?

·       Vises regulering

·       Målsatt bygning

·       Avstander til veg og grenser

·       Overvannsplan

·       Slokkevann

·       Parkering

·       Atkomst – stigningsforhold?

·       Snuplass

·       Siktsoner

·       Uteoppholdsareal

·       Murer og skråninger

·       Høyder og evt. Nye koter

·       Avstand til VA-ledninger og høyspent

 

 

 

15

Kontrollere tegninger

·       Målsatte tegninger

·       Alle fasader

·       Snitt

·       Alle plan

·       Vise hva som er endringer

·       Snusirkler

·       Arealer

·       Boder, skap

·       Balkonger og terrrasser

·       Nytt og eksisterende terreng helt fram til eiendomsgrensene

 

 

 

16

Er det sikre grenser?

 

 

 

17

Er HMS ivaretatt?     

·   Helse (støy, luftkvalitet, forsøpling, skadedyr,...)

·   Miljø (forurenset grunn, avfallshåndtering, klima,...)

·   Sikkerhet (geotekn., flomfare, ras, utglidning, brann, trafikk, bæring)

 

 

 

18

Er tilkobling til offentlige vann- og avløpsledninger ivaretatt?

·       Tilgang til ledningsnett

·       Overvann

·       Slokkevann

 

 

 

19

Er tomtens massebalanse gjort rede for?

·       Massebalanse?

·       Matjord?

·       Deponi/uttak?

 

 

 

20

Estetikk, er hensyn rimelig ivaretatt - i seg selv/ i forhold til omgivelsene?

 

 

 

21

Tekniske krav? – Eventuelt dokumenttilsyn.

·       Energiforsyning, pipe

·       Isolasjon og tetthet

·       Brannsikkerhet

·       Lys

·       Lyd

·       Med mer. Se TEK 17

 

 

 

22

UU/Tilgjengelig for alle? Ute ok/inne ok?

 

 

 

23

Utearealene, er uteoppholdsarealene tilfredsstillende (m2 og kvalitet)?

 

 

 

24

Foreligger gjennomføringsplan og ansvarserklæringer?

·       Er det satt rett tiltaksklasse?

·       Behov for endring?

 

 

 

25

Tilsyn, behov for tilsynsoppfølging av foretak i prosjektet – angitt tema?

 

 

 

26

Er det behov for/krav til uavhengig kontroll?

 

 

 

27

Seksjonert, borettslag eller sameie? Samtykke fra styret?

 

 

 

28

Erklæringer, er det forhold ved tiltaket som krever erklæringer?

·       Avstandserklæring

·       Vegrett

·       Rett til å legge ledninger

·       Parkeringsrett

·       Påkobling til private anlegg?

 

 

 

29

Tinglysing, er det forhold ved tiltaket som krever tinglysing?

·       Vegrett

·       Rett til å legge ledninger

·       Parkeringsrett

·       Påkobling til private anlegg?

 

 

 

30

Unntatt offentlighet, skal sak/dokumenter unntas fra offentlighet?

 

 

 

31

Grunnlag for vedtak, har vi nok grunnlag for vedtak?

·       Hvis ja, - ubetinget/som omsøkt?

·        Med betingelser?

·       Som ramme- og igangsettelse?

·       Hvis nei, - sidemannskontroll og avklart med fagansvarlig? Begrunnet?

 

 

 

32

Tidsfrister, er saken behandlet innen gitte tidsfrister – se også avvik?

 

 

 

33

Vedtak, klar og god sammenheng mellom fakta, vurdering og vedtak?

·       Er innhold i vedtak hjemlet og begrunnet?

·       Kopimottakere?

 

 

 

34

Milepæler eller merknadsfelt i ESA registrert/benyttet etter vedtak?

 

 

 

35

Er endret plassering varslet oppmåling?

 

 

 

36

Gebyr – Rett utregnet ifht. gebyrregulativ?

 

 

 

37

Er utslipp, dispensasjoner og statistikk registrert?

 

 

 

 

Du kan laste ned skjemaet her.