Sjekkliste for behandling av byggesaker

Send ferdig utfylt skjema med din søknad

Kort fortalt

Dette er kommunens interne sjekkliste. Bruk den gjerne for å kontrollere om du har fått med deg alt.

Se forskrift om byggesak § 5-4.

 

Er nedstående aktivitet ok? (JA/NEI/IKKE REL.)

Ja

Nei

Ikke rel./ Kommentar

1

Avklaringsbehov -  sidemann? Teamleder? Avdelingsleder? Virksomhetsleder? Kommunalsjef/kommunaldirektør?

 

 

 

2

Er søknadsskjemaet riktig utfylt?

·       Riktig søknad

·       Underskrift/elektronisk underskrift

·       Kontaktinfo

·       Vann og avløp og brannvann

·       Veg

·       Fare

·       Arealer

·       Dispensasjon

 

 

 

3

Er tiltaket i samsvar med eventuell reguleringsplan?

·       Er det samsvar mellom reguleringsplan og kommuneplan?

·       Formål

·       Byggegrense

·       Opparbeide veg og VA-ledninger

·       Opparbeide lekeplass

·       Høyder

·       Takform

·       Utnyttelse

·       Rekkefølgekrav

·       Oversende til andre myndigheter

·       Støy

·       Plan foreldet? Nye utredninger?

·       Andre bestemmelser

 

 

 

4

Er tiltaket i samsvar med kommuneplan/delplaner?

·       Formål

·       Bestemmelser

·       Krav om reguleringsplan

·       Rekkefølgekrav

·       Byggegrense sjø/veg

 

 

 

5

Er tiltaket i tråd med annet gjeldende lovverk?

·       Kulturminneloven. kulturmiljøplan, er dette et tiltak som berører ABC-bygninger?

·       Naturmangfoldloven

·       Forurensningsloven

·       Vegloven

·       Jordloven

·       Ev. andre lovverk

 

 

 

6

Må tiltaket avklares internt i kommunen?

·       Plan?

·       Vei?

·       VA?

·       Kultur?

·       Landbruk?

·       Naturmangfold?

·       Forurensning?

·       Folkehelse?

·       Oppvekst?

 

 

 

7

Uttalelse fra andre myndigheter påkrevd/nødvendig/innhentet?

·       Fylkesmannen i Viken?

·       Viken fylkeskommune?

·       Statens vegvesen?

·       Havnemyndigheter?

·       Sivilforsvaret?

·       Fiskeridirektoratet?

·       Kystverket?

·       Arbeidstilsynet?

·       Riksantikvaren?

·       Biskopen?

·       Aktuelle foreninger og vel?

 

 

 

8

Dispensasjonssøknad, har du vurdert ev planendring? Naboer varslet?

 

 

 

9

Naboprotester, er frist utgått og eventuelle merknader vurdert av søker?

 

 

 

10

Varsling, er alle berørte parter varslet/ny varsling? Unntak fra/ utvidet varsling?

 

 

 

11

Politisk behandling, skal det utarbeides sak? Prinsipiell? Uvanlig? Stor?

 

 

 

12

Tidligere vedtak, noen betingelser som henger igjen? Annet?

 

 

 

13

Forhåndskonferanse, er innhold i referatet vurdert?

 

 

 

14

Er situasjonsplan tilfredsstillende?

·       Vises regulering

·       Målsatt bygning

·       Avstander til veg og grenser

·       Overvannsplan

·       Slokkevann

·       Parkering

·       Atkomst – stigningsforhold?

·       Snuplass

·       Siktsoner

·       Uteoppholdsareal

·       Murer og skråninger

·       Høyder og evt. Nye koter

·       Avstand til VA-ledninger og høyspent

 

 

 

15

Kontrollere tegninger

·       Målsatte tegninger

·       Alle fasader

·       Snitt

·       Alle plan

·       Vise hva som er endringer

·       Snusirkler

·       Arealer

·       Boder, skap

·       Balkonger og terrasser

·       Nytt og eksisterende terreng helt fram til eiendomsgrensene

 

 

 

16

Er det sikre grenser?

 

 

 

17

Er HMS ivaretatt?     

·   Helse (støy, luftkvalitet, forsøpling, skadedyr,...)

·   Miljø (forurenset grunn, avfallshåndtering, klima,...)

·   Sikkerhet (geotekn., flomfare, ras, utglidning, brann, trafikk, bæring)

 

 

 

18

Er tilkobling til offentlige vann- og avløpsledninger ivaretatt?

·       Tilgang til ledningsnett

·       Overvann

·       Slokkevann

 

 

 

19

Er tomtens massebalanse gjort rede for?

·       Massebalanse?

·       Matjord?

·       Deponi/uttak?

 

 

 

20

Estetikk, er hensyn rimelig ivaretatt - i seg selv/ i forhold til omgivelsene?

 

 

 

21

Tekniske krav? – Eventuelt dokumenttilsyn.

·       Energiforsyning, pipe

·       Isolasjon og tetthet

·       Brannsikkerhet

·       Lys

·       Lyd

·       Med mer. Se TEK 17

 

 

 

22

UU/Tilgjengelig for alle? Ute ok/inne ok?

 

 

 

23

Utearealene, er uteoppholdsarealene tilfredsstillende (m2 og kvalitet)?

 

 

 

24

Foreligger gjennomføringsplan og ansvarserklæringer?

·       Er det satt rett tiltaksklasse?

·       Behov for endring?

 

 

 

25

Tilsyn, behov for tilsynsoppfølging av foretak i prosjektet – angitt tema?

 

 

 

26

Er det behov for/krav til uavhengig kontroll?

 

 

 

27

Seksjonert, borettslag eller sameie? Samtykke fra styret?

 

 

 

28

Erklæringer, er det forhold ved tiltaket som krever erklæringer?

·       Avstandserklæring

·       Vegrett

·       Rett til å legge ledninger

·       Parkeringsrett

·       Påkobling til private anlegg?

 

 

 

29

Tinglysing, er det forhold ved tiltaket som krever tinglysing?

·       Vegrett

·       Rett til å legge ledninger

·       Parkeringsrett

·       Påkobling til private anlegg?

 

 

 

30

Unntatt offentlighet, skal sak/dokumenter unntas fra offentlighet?

 

 

 

31

Grunnlag for vedtak, har vi nok grunnlag for vedtak?

·       Hvis ja, - ubetinget/som omsøkt?

·        Med betingelser?

·       Som ramme- og igangsettelse?

·       Hvis nei, - sidemannskontroll og avklart med fagansvarlig? Begrunnet?

 

 

 

32

Tidsfrister, er saken behandlet innen gitte tidsfrister – se også avvik?

 

 

 

33

Vedtak, klar og god sammenheng mellom fakta, vurdering og vedtak?

·       Er innhold i vedtak hjemlet og begrunnet?

·       Kopimottakere?

 

 

 

34

Milepæler eller merknadsfelt i ESA registrert/benyttet etter vedtak?

 

 

 

35

Er endret plassering varslet oppmåling?

 

 

 

36

Gebyr – Rett utregnet ifht. gebyrregulativ?

 

 

 

37

Er utslipp, dispensasjoner og statistikk registrert?

 

 

 

 

Du kan laste ned skjemaet her.