Hvilket søknadsskjema og dokumentasjon bør du sende inn?

Her finner du en veiledende liste over hva en søknad bør inneholde og søknadsskjemaer

Hva skal byggesaken din inneholde?

Husk at søknaden skal ikke sendes inn i én PDF-fil. Du må dele opp vedleggene i flere dokumenter med beskrivende navn. (tegningene som én fil, situasjonskart som én fil, dispensasjon som én fil, osv...)

Søknad UTEN ansvarsrett

Behandling av søknad er gebyrbelagt. Se gebyrregulativet her. 

Denne listen er ment som en generell veileder. Antall dokumenter og type dokumenter kan variere fra tiltak til tiltak.

Som en hovedregel skal følgende blanketter sendes inn til kommunen ved søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett:

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknadsskjema

Blanketten skal bl.a. vise hvem tiltakshaver er, hvilken eiendom det skal bygges på, beskrivelse av tiltakets art (nytt bygg, tilbygg, påbygg, anlegg, bruksendring osv.) og omfang (størrelse, grad av utnytting, plassering osv.). Det skal også opplyses om det søkes om dispensasjon, om det er behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet og om det foreligger nabomerknader.

Vedleggsbrev

Vi anbefaler at du skriver et kort følgebrev der du forklare hva du skal gjøre.

Nabovarsel

Skjema 5155

Denne blanketten fylles ut og vedlegges som en forside til det du ender/viser
naboer/gjenboere. I tillegg til eier/hjemmelshaver skal festere også varsles. Sendt nabovarsel er gyldig i ett år. Nabovarsel skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket; hva som skal oppføres og hvor det skal oppføres. Målsatt situasjonsplan og snitt- og fasadetegninger/terrengprofiler skal vedlegges varselet.

Kvittering for nabovarsel

Skjema 5156

Blanketten skal vise hvilke naboer/gjenboere som er varslet.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet (automatisk generert e-postsvar er ikke tilstrekkelig). Ved rekommandert sending skal kvittering fra Posten vedlegges søknaden.

Eventuell nabosamtykke

Informasjon om avstandsbestemmelser finner du her.

Legg ved eventuell nabosamtykke. Her finner du skjema for nabosamtykke.

Eventuelle nabomerknader

Dersom du har mottatt nabomerknader etter å ha nabovarslet må du sende disse inn med søknaden. Fremstillingen av nabomerknadene må inneholde en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme merknadene, ev. begrunnelse for hvorfor disse ikke er imøtekommet.

Situasjonskart

Du må sende inn ett gyldig situasjonskart. Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser vann- og avløpsledninger og situasjonskartet kan bestilles her.

Situasjonskartet skal vise blant annet:

 • Avstand til nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelse
 • Avstand til nabobebyggelse
 • Parkeringsplasser på terreng
 • Snuplass

Eksisterende fasadetegninger

Dette er tegninger som viser situasjonen slik den er i dag.

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • Fasadetegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Fremtidige fasadetegninger

Dette er tegninger som viser situasjonen du søker om. Det vil si med tiltaket du skal bygge.

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • Fasadetegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng helt ut til eiendomsgrensene.
 • Gesims- og mønehøyde
 • Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også å legge ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng, det er da lettere å få et helhetsinntrykk.

Eksisterende plantegninger

Dette er tegninger som viser situasjon slik den er i dag.

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • Plassering av dører/vinduer
 • Innvendige/utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • Hva rommene brukes til (romfunksjon)

Vær oppmerksom på at følgende rombetegnelser ikke godkjennes:

 • Oppholdsrom
 • Rom for varig opphold
 • Disponibelt rom
 • Andre ikke-spesifikke navnsettinger
 • Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Fremtidige plantegninger

Dette er tegninger som viser situasjonen du søker om. Det vil si med tiltaket du skal bygge.

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • Plassering av dører/vinduer
 • Innvendige/utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • Hva rommene brukes til (romfunksjon)

Vær oppmerksom på at følgende rombetegnelser ikke godkjennes:

 • Oppholdsrom
 • Rom for varig opphold
 • Disponibelt rom
 • Andre ikke-spesifikke navnsettinger
 • Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Snitt-tegninger

Snittegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • Innvendig høyder
 • Utvendige høyder
 • Kotehøyder
 • Terrenglinjer. Husk å vise helt ut til eiendomsgrensen.
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Takvinkel
 • Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, denne skal være målsatt.
 • Møne- og gesimshøyde

Eventuelle uttalelser, samtykke og/eller dispensasjoner fra andre myndigheter

Det kan være behov for uttalelser, samtykke og/eller dispensasjoner fra andre myndigheter, for eksempel fra Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Bane Nor etc. Dersom dette er innhentet på forhånd, må dette vedlegges byggesøknaden.

Søknad MED ansvarsrett

Behandling av søknad er gebyrbelagt. Se gebyrregulativet her. 

Denne listen er ment som en generell veileder. Antall dokumenter og type dokumenter kan variere fra tiltak til tiltak.

Som en hovedregel skal følgende blanketter sendes inn til kommunen ved søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett:

Søknad om tiltak

Hvilken søknad skal du velge? 

Blanketten skal bl.a. vise hvem tiltakshaver er, hvilken eiendom det skal bygges på, beskrivelse av tiltakets art (nytt bygg, tilbygg, påbygg, anlegg, bruksendring osv.) og omfang (størrelse, grad av utnytting, plassering osv.). Det skal også opplyses om det søkes om dispensasjon, om det er behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet og om det foreligger nabomerknader.

Vedleggsbrev

Vi anbefaler at du skriver et kort følgebrev der du forklare hva du skal gjøre.

Legg ved en estetisk redegjørelse av tiltakets utforming/estetikk i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene.

Legg ved en redegjørelse for grad av utnytting med det nye tiltaket.

Redegjør for tiltakets plassering/omfang med tanke på ev. hensynssoner, kulturminner etc...

Nabovarsel

Skjema 5155

Denne blanketten fylles ut og vedlegges som en forside til det du sender/viser naboer/gjenboere. I tillegg til eier/hjemmelshaver skal festere også varsles. Sendt nabovarsel er gyldig i ett år. Nabovarsel skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket; hva som skal oppføres og hvor det skal oppføres. Målsatt situasjonsplan og snitt- og fasadetegninger/terrengprofiler skal vedlegges varselet.

Informasjon om nabovarsel finner du her.

Kvittering for nabovarsel

Skjema 5156

Blanketten skal vise hvilke naboer/gjenboere som er varslet.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet (automatisk generert e-postsvar er ikke tilstrekkelig). Ved rekommandert sending skal kvittering fra Posten vedlegges søknaden.

Eventuell nabosamtykke

Informasjon om avstandsbestemmelser finner du her.

Legg ved eventuell nabosamtykke. Her finner du skjema for nabosamtykke.

Eventuelle nabomerknader

Dersom du har mottatt nabomerknader etter å ha nabovarslet må du sende disse inn med søknaden. Fremstillingen av nabomerknadene må inneholde en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtekomme merknadene, ev. begrunnelse for hvorfor disse ikke er imøtekommet.

Situasjonskart

Du må sende inn ett gyldig situasjonskart. Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser vann- og avløpsledninger og situasjonskartet kan bestilles her.

Situasjonskartet skal vise blant annet:

 • Tiltaket med møneretning
 • Avstand til nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelse
 • Avstand til nabobebyggelse
 • Avstand til vei
 • Parkeringsplasser på terreng
 • Snuplass
 • Adkomst
 • Støttemurer
 • Nye terrenglinjer (koter)

Situasjonsplan/utomhusplan

Situasjonsplanen/utomhusplanen skal vise:

 • Tiltaket
 • Uteoppholdsareal (MUA) per boenhet
 • Parkeringsplasser
 • Snuplass
 • Plassering av avfallsbeholdere
 • Støttemurer
 • Siktelinjer/frisikt
 • Plass til snølager
 • Overvannshåndtering
 • Lekeplass

Eksisterende fasadetegninger

Dette er tegninger som viser situasjonen slik den er i dag.

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • Fasadetegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Fremtidige fasadetegninger

Dette er tegninger som viser situasjonen du søker om. Det vil si med tiltaket du skal bygge.

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • Fasadetegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng helt ut til eiendomsgrensene.
 • Gesims- og mønehøyde
 • Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også å legge ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng, det er da lettere å få et helhetsinntrykk.

Eksisterende plantegninger

Dette er tegninger som viser situasjon slik den er i dag.

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • Plassering av dører/vinduer
 • Innvendige/utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • Hva rommene brukes til (romfunksjon)

Vær oppmerksom på at følgende rombetegnelser ikke godkjennes:

 • Oppholdsrom
 • Rom for varig opphold
 • Disponibelt rom
 • Andre ikke-spesifikke navnsettinger
 • Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Fremtidige plantegninger

Dette er tegninger som viser situasjonen du søker om. Det vil si med tiltaket du skal bygge.

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • Plassering av dører/vinduer
 • Innvendige/utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • Hva rommene brukes til (romfunksjon)

Vær oppmerksom på at følgende rombetegnelser ikke godkjennes:

 • Oppholdsrom
 • Rom for varig opphold
 • Disponibelt rom
 • Andre ikke-spesifikke navnsettinger
 • Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Snitt-tegninger

Snittegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • Innvendig høyder
 • Utvendige høyder
 • Kotehøyder
 • Terrenglinjer. Husk å vise helt ut til eiendomsgrensen.
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Takvinkel
 • Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, denne skal være målsatt.
 • Møne- og gesimshøyde

Eventuelle uttalelser, samtykke og/eller dispensasjoner fra andre myndigheter

Det kan være behov for uttalelser, samtykke og/eller dispensasjoner fra andre myndigheter, for eksempel fra Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Bane Nor etc. Dersom dette er innhentet på forhånd, må dette vedlegges byggesøknaden.

Eventuell dispensasjonssøknad

Dersom du planlegger noe som i er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder kommuneplan og reguleringsplan, kan du søke om dispensasjonen.

Det finnes ikke noe eget skjema for dispensasjonssøknad, men søknaden skal være skriftlig og grunngitt.

En innvilgelse av søknad om dispensasjon kan følgelig ikke uten videre påregnes å bli gitt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Alle
naboer/gjenboere må varsles på vanlig måte.

Behandling av dispensasjonssøknad er gebyrbelagt iht. kommunens gebyrregulativ (uavhengig av om søknaden blir innvilget eller avslått). Gebyrregulativet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Se vår veiledning om dispensasjon.

Eventuell søknad om unntak fra krav i byggteknisk forskrift (TEK17)

Dette er kun aktuelt for tiltak på eksisterende bebyggelse, for eksempel ved søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Lovens utgangspunkt er at alle relevante krav i TEK17 skal oppfylles, men kommunen kan imidlertid gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging også når det ikke er mulig å tilfredsstille de tekniske kravene fullt ut. Dette forutsetter imidlertid en redegjørelse.

Mer informasjon om dette kan du finne i veilederen "Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg".

Behandling av unntakssøknader er gebyrbelagt iht. kommunens gebyrregulativ (uavhengig av om søknaden blir innvilget eller avslått). 

Skjemaer