Ny kommuneplan er på vei!

Påvirker det min byggesak? Påvirker det mitt prosjekt?

Kort fortalt

Ny kommuneplan forventes vedtatt den 13. juni.

Ingen overgangsbestemmelser

Plan- og bygningsloven åpner ikke for at kommunene selv kan fastsette særskilte overgangsbestemmelser og det er derfor svært viktig for deg som tiltakshaver eller søker å sette deg inn i forslag til ny arealdel hvis du ønsker å søke nå.

Informasjon om ny kommuneplan

Når blir planen vedtatt? Hva er prosessen? Er det kommet inn innspill?

Når trer den nye kommuneplanen i kraft?

Hvordan påvirker det deg?

Har du anmodet om forhåndskonferanse?

Vi vil kontakte deg og gi deg mulighet til å trekke anmodningen i påvente av ny kommuneplan. En forhåndskonferanse koster kr. 3 300,-. Dersom vi avholder en forhåndskonferanse før ny plan blir vedtatt, vil vi veilede deg i henhold til eksisterende kommuneplan.

Ulempen med dette er at innen du sender inn en søknad til oss, vil kanskje en ny kommuneplan være vedtatt og i verste fall kan dine planer være i strid med denne planen. Dine forutsetninger kan være endret.

Vi vil derfor anbefale deg å anmode om forhåndskonferanse etter 14. juni.

Vi gjør oppmerksom på at vi risikerer å ha stor pågang rett før fellesferien noe som kan skape ventetid fra vår side. Vi beklager dette på forhånd.

Har du sendt inn en søknad til oss?

I følge loven skal vi behandle din sak i henhold til den kommuneplanen som er gjeldende på vedtaksdatoen. Det vil si at dersom vedtak blir fattet etter 13. juni vil ny kommuneplan gjelde og dersom vedtak blir fattet innen 13. juni vil gammel kommuneplan gjelde.

Har du sendt inn en søknad til oss som er mangelfull, er det ikke sikkert den blir behandlet etter nåværende kommuneplan. Det gjøres oppmerksom på at saksbehandlingsfristen begynner å løpe fra det tidspunkt søknaden er komplett.

En annen faktor er tid. Jo nærmere vedtakstidspunktet du sender inn din søknad, jo mindre sannsynlig blir det at vi klarer å fatte vedtak før ny kommuneplan trer i kraft.

Planlegger du å sende inn en søknad til oss?

Er saken din avhengig av uttalelse fra andre myndigheter og du har ikke sendt inn søknaden din ennå? Da er du for sent ute for å kunne få behandling etter nåværende kommuneplan.

Klage på vedtak

Der et vedtak blir påklaget, enten av deg som tiltakshaver, en nabo eller andre med rettslig klageinteresse, vil man i klagebehandlingen ta utgangspunkt i plangrunnlag som gjaldt på vedtakstidspunktet. Hvis man finner grunnlag for å ta klagen til følge og oppheve eller omgjøre et vedtak, så vil det bli truffet et nytt vedtak. Dette vedtaket skal vurderes etter det plangrunnlag som gjaldt på det tidspunkt hvor 3- eller 12-ukers fristen gikk ut.

Søknad om endring

Har du søkt om endring gjelder samme regler som for søknader. Det vil si at dersom vedtak om endring blir fattet etter 13. juni vil ny kommuneplan gjelde og dersom vedtak om endring blir fattet innen 13. juni vil gammel kommuneplan gjelde.

Hva om kommunen behandler saken din etter lovpålagt frist?

Saksbehandlingsfristen begynner å løpe fra det tidspunkt søknaden er komplett. Din søknad skal vurderes etter det plangrunnlag som gjaldt på det tidspunktet hvor 3- eller 12-ukers fristen gikk ut. 

Vil ny kommuneplan få store konsekvenser for mitt prosjekt?

Nye kommuneplan vil medføre endringer for alle i hele kommunen. Størst endringer vil det kanskje være for deg som bor i tidligere Røyken eller tidligere Hurum. Vi anbefaler derfor at du setter deg godt inn i den nye planen.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen du nå har lest, er basert på at ny kommuneplan blir vedtatt 13. juni. Dersom den ikke blir det, vil vi oppdatere denne informasjonen.