Strømstøtte

Hvem omfattes av kompensasjonsordningen?

Kort om strømstøtten

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Du kan lese mer om ordningen her.

Asker kommune har den siste tiden mottatt mange henvendelser om strømstøtteordningen fra hytte og boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen å gjøre. Firma som utbetaler strømstøtte bruker bygningsopplysninger i matrikkelen for å finne ut om du har rett på strømstøtte.

Kort om matrikkelen

Følgende registreringer i matrikkelen gir ikke rett til kompensasjon:

  • 162 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig
  • 163 Våningshus benyttes som fritidsbolig

Kan du få støtte for din fritidsbolig?

Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har tolket reglene dit hen at dersom du skal få strømstøtte for hytta, må den være registrert som primærbolig eller sekundærbolig. Les artikkelen her

Retting av matrikkelen

Hvis din bygning i utgangspunktet er godkjent som bolig etter plan og bygningsloven, kan du sende krav om retting av matrikkelen til .

Dette vil føre til at du kan motta strømstøtte, men vi gjør oppmerksom på at du kan få endringer på kommunale avgifter og i grunnlaget for eiendomsskatt.

Eiendommer som er bygd og registrert som fritidsboliger/hytter er ikke omfattet av ordningen, og kan ikke kreve retting i matrikkelen.

Bruksendring

Kommunen gir ikke tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til bolig i områder som er regulert til fritidsbebyggelse.

Ligger fritidsboligen i et boligområde kan det være mulig å søke om bruksendring. Ta kontakt med et foretak (ansvarlig søker) som kan hjelpe deg med å sende inn en søknad.

Vær oppmerksom på at en tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til bolig ikke er en selvfølgelighet. Forhold i planbestemmelser kan være til hinder samt at kravene i loven og TEK17 skal ivaretas.

Hvor kan du finne ut hva din eiendom er registrert som?

Du kan finne ut hva bygningene på din eiendom er registrert som i matrikkelen på Se eiendom.

Hvem skal du kontakte

Hvis du har en eiendom du mener kommer inn under ordningen må ta kontakt med nettleverandør. De vet også hvordan din eiendom er registrert.