Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som har et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles navn av kommunen.

Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.

Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.

Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med Servicetorget.

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Flyttemelding

Dersom du flytter må du melde i fra om ny adresse til Skatteetaten og til Posten.