Asker har i overkant av 550 veinavn i bruk. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til området der veien går, andre etter personer, naturfenomener eller virksomheter.

I en del nye byggeområder uten bevaringsverdige navn har man navngitt de enkelte veiene i et område med artsnavn fra dyreverdenen, planteriket, fra eventyr og lignende.

Asker kommune har laget et hefte med informasjon om de ulike veinavnene i kommunen.

For mer informasjon kontakt navnerådet på veinavn@asker.kommune.no.

Navnerådet er kommunes fagråd for navnesaker. Dette er ikke et politisk utvalg, men et råd bestående av fagpersoner.

Medlemmene i navnerådet er:

 • Tor Kristian Østeby (Leder)
 • Fredrikke Hegnar von Ubisch
 • Rønnaug Stenseng
 • Tore Staver (Velforbundet)
 • Njål Nore
 • Arild Andenæs
 • Randi Standnes (Kommuneadministrasjonen)

Nye navnesaker startes som regel i forbindelse med anleggelse av nye veier eller plasser. Behov for nye veinavn kan også dukke opp i forbindelse med adresseproblematikk (for eksempel stikkveier med forvirrende adresser osv). Kommunen har i henhold til kap 12 § 50 i matrikkelforskriften, ansvar for  tildeling av veinavn. Initiativ til nye veinavn kan også komme fra utbyggere eller innbyggere.

Saksbehandling skjer etter følgende rutiner:

1. Saksbehandler for navnesaker i kommunen innkaller navnerådet til møte

2. Navnerådet kommer med forslag som sendes på høring til:

 • berørte grunneiere
 • vellet
 • eventuell utbygger/initiativtaker
 • stadnamnkonsulenten (Seksjon for navneforskning v/Universitetet i Oslo)
 • aktuelle frivillige organisasjoner (historielag, turlag eller lignende)

Dersom det kommer inn nye forslag i løpet av høringsrunden, tas disse opp på nytt møte i navnerådet før saken legges frem for formannskapet.

3. Formannskapet vedtar eller forkaster navneforslaget. Navnevedtak fra formannskapet kan ikke påklages. Dersom navneforslaget forkastes sendes saken tilbake til navnerådet for ny behandling. Dette gjelder også dersom det kommer benkeforslag på andre vei-/stedsnavn.

4. Nytt veinavn legges inn i kommunens registre og eventuelle omadresseringer gjennomføres.