Før du går i gang med å bore energibrønn på din eiendom må du og brønnborefirmaet som skal gjøre jobben for deg, kjenne til vann- og avløpsledninger i området og vite hvor du gjør av slam fra boringen for ikke å forurense.

Når er det søknadspliktig?

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å etablere energibrønn på din private eiendom, men hvis det for eksempel innebærer vesentlig terrenginngrep eller konstruksjon av et anlegg, kan det bli søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 20-1. Det må heller ikke være i strid med gjeldene planer for din eiendom. Les mer om søknadsplikt for brønnboring på regjeringens side.

Du er også ansvarlig for at brønnen ikke kommer i konflikt med eksisterende eller planlagte vei- eller jernbanetunneler.  Plan, bygg og eiendom i Asker kommune   kan gi deg nærmere informasjon om hva reguleringsplan og kommuneplan sier om dette for din eiendom.

Er tiltaket søknadspliktig søker du dette hos Plan, bygg og eiendom.

Dette må du vite når du skal etablere energibrønn

  • Du er ansvarlig for ikke å borre nærmere enn tillatt avstand fra offentlige vann- og avløpsledninger eller VEAS tunellen som frakter avløpsvann til VEAS renseanlegg. Ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling for å avklare avstand til offentlige ledninger.
  • Du er selv ansvarlig for å ha kjennskap til eventuelle private vann- og avløpsledninger på eiendommen du skal borre på.
  • Du er ansvarlig for ikke å spre boreslam som forurenser.

Hva gjør du med vann og boreslam fra brønnboringen?

Det er tre mulige måter å håndtere vann og slam fra brønnboringen på:

  • Vann og slam kan infiltreres i grunnen på din egen eiendom. Det er ditt ansvar å påse at vann og boreslam ikke flyter inn på naboeiendommer eller renner ned i sluk eller vassdrag.
  • Brønnborerfirmaet du har valgt kan søke kommunen om påslipp av renset borevann til kommunalt avløpsnett via søknad om påslipp av renset vann fra anleggsvirksomhet. Det vil ta fra to til fire uker fra du sender inn søknad til du får tillatelse fra kommunen.
  • Renset borevann kan slippes ut i vassdrag eller sjø. Borevann som slippes ut i vassdrag  må være fritt for forurensning. Ler mer om kravene hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus  som er myndighet for dette.