Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Konsentrasjon av større mengder radon innendørs kan utgjøre en helsefare.

Asker har en geologi som gjør at det lokalt kan oppstå forhøyede verdier av radon i bygg. Det bør tas hensyn til dette ved oppføring av nye bygg. I eksisterende bygg kan radon måles, og eventuelle tiltak for å redusere konsentrasjon kan iverksettes.

Hvordan måle radon?

Utfyllende informasjon om blant annet målemetoder, tiltak og aktuelle firma finnes hos Statens Strålevern. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har også informasjon om bygningstekniske tiltak mot radon på sin internettside. Asker kommune utfører ikke radonmålinger i privatboliger.

Radon i utleieboliger

Strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Det gjelder strengere krav for utleieboliger fra 1. januar 2014. For å finne ut om en utleiebolig har et radonproblem, må du gjøre en radonmåling. Se siden for radon i utleieboliger hos Statens Strålevern for mer informasjon.

Radon i kommunale bygg

Eiendomsforvaltningen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygg. Avdelingen gjennomfører også målinger av radon i kommunens bygg, og iverksetter ved behov tiltak for å redusere radonkonsentrasjon. En omfattende kartlegging ble utført i 2010, og tiltak ble gjennomført der det var nødvendig.