Kommunene Asker, Røyken og Hurum, og Akershus fylkeskommune, gir økonomisk støtte for å stimulere til trygg og enkel lading av el- og hybridbiler i boligselskaper i Asker, Røyken og Hurum. Frist for å søke tilskudd er 30. april 2019.

Bakgrunn

Mange boligselskaper har begrensninger i kapasiteten i strømnettet. Dette gjør at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (det vil si mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene med nye smartmålere fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Både fylkeskommunale og kommunale midler

Akershus fylkeskommune opprettet 1. april 2019 en egen tilskuddsordning for 2019 som også er rettet mot boligselskap. For boligselskap i Asker er det følgelig mulig å søke på både den kommunale og fylkeskommunale ordningen, men samlet tilskudd fra kommunen og fylkeskommunen kan ikke overskride 50 prosent av prosjektets totale kostnad.

Den fylkeskommunale ordningen er utformet litt annerledes enn den kommunale.

Om den kommunale støtteordningen

  • Det kan gis støtte til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
  • Det gis ikke støtte til drift (som for eksempel strømutgifter).
  • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
  • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd. Det skal heller ikke være bestilt materialer og tjenester, eller inngått avtale med leverandør for det er gitt tilsagn om støtte.

Hvem kan søke kommunale midler?

  • Boligselskap: Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Asker, Røyken og Hurum kommuner.
  • Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.
  • Det gis ikke støtte til ladestruktur knyttet til bygg som er under oppføring.

Send søknad

Søknadsfristen for årets søknader er 30. april 2019. 

Saksbehandling, utbetaling og gjennomføring.

Samtlige søkere vil ca. 4 uker etter søknadsfristen motta tilsagnsbrev om tilskudd, eventuelt avslag. Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at flest mulig nye ladepunkter blir realisert.

Kommunene vil utbetale tilskudd til innvilgede tiltak etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. (Ferdigmeldingsskjema gjelder også for de som sendte inn søknader i 2018.)

Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha ett år på seg for å gjennomføre arbeidene som ble oppgitt i søknaden. 

Anbefalinger

Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om ordningen og søknadsprosess, ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling ved: