I første omgang som en begrenset pilot, tilbyr kommunen i 2017 tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Søknadene er nå behandlet. Ut fra erfaringene fra denne piloten vil det bli vurdert en videreføring av ordningen i 2018.

Tilskuddene utbetales så snart ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger vedlagt kopi av betalte fakturaer.

Anbefalinger

Vi anbefaler at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere

For nærmere informasjon om ordningen og søknadsprosess, ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling ved:

Om tilskuddsordningen

  • Etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
  • Det gis ikke støtte til drift.
  • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kroner 5 000 per ladepunkt det legges til rette for.
  • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.
  • Det er ingen klagerett.