Kommunen tilbyr nå økonomisk støtte for å stimulere til trygg og enkel lading av el- og hybridbiler i boligselskaper i Asker. Muligheten til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil.

Kommunen tilbyr nå tilskudd for boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading av elbiler. Dette er en videreføring av pilotprosjektet som ble gjennomført i 2017. Ordningen gjennomføres med støtte fra Akershus fylkeskommune. Det er satt av 1 million kroner i 2018.

Bakgrunn

Mange boligselskaper har begrensninger i kapasiteten i strømnettet. Dette gjør at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (det vil si mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene med nye smartmålere fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Om støtteordningen

  • Det kan gis støtte til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
  • Det gis ikke støtte til drift (som for eksempel strømutgifter).
  • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
  • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
  • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Asker kommune.

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Saksbehandling, utbetaling og gjennomføring.

Søknadsfristen for årets søknader er 1. mai 2018. Kommunen tar sikte på å behandle søknadene innen 15. juni 2018. 

Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at flest mulig nye ladepunkter blir realisert.

Kommunen vil utbetale tilskudd etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. (Ferdigmeldingsskjema gjelder også for de som sendte inn søknader i 2017.)

Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjemaet.

Anbefalinger

Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Søknadsfristen for årets søknader er 1. mai 2018.

For nærmere informasjon om ordningen og søknadsprosess, ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling ved: