Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. I første omgang er dette en begrenset pilot for boligselskap som er klare til å søke om støtte i sommer. På bakgrunn av erfaringene med piloten vil kommunen vurdere en videreføring av ordningen.

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Piloten gjennomføres med støtte fra Akershus fylkeskommune og i samarbeid med Bærum kommune, og utgjør til sammen 1 million kroner i 2017.

Informasjonsmøte om tilskuddsordningen

Tirsdag 30. mai 2017 ble det holdt informasjonsmøte om tilskuddsordningen i samarbeid med Bærum kommune. Presentasjoner fra møtet finner du på Bærum kommune sine nettsider.

Hensikten med møtet var å gi boligselskap mer informasjon om tilskuddsordningen, presentere erfaringer og gi kunnskap om lading av elbiler.

 • Jan Willy Mundal, kommunalsjef for tekniske tjenester i Bærum kommune informerte om tilskuddsordningen.
 • Tormod Bergheim, rådgiver i Norsk elbilforening informerte om lading i boligselskaper.
 • Samarbeidspartnere i nettverket til Smartcity Bærum og Electric Mobility Norway var til stede og delte kunnskap om lading av elbiler.
 • Miljøleder Bjørn Nordby og rådgiver Johan Dalsrud fra Asker kommune var til stede og svarte på spørsmål.

Informasjonsmøtet ble arrangert i samarbeid mellom Smartcity Bærum, Asker og Bærum kommuner. Gratis arrangement.

Om tilskuddsordningen

 • Etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Maksimalt støttebeløp per boligselskap er kroner 50 000.
 • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kroner 5 000 per ladepunkt det legges til rette for.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Det er ingen klagerett.

Hvem kan søke?

 • Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirker) i Asker kommune.
 • Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Hvordan søke?

Søknaden sendes på elektronisk søknadsskjema (felles skjema med Bærum kommune - krever pålogging via ID-porten).

Søknadsfristen er 1. august.

Vi tar sikte på å behandle søknadene innen 1. oktober. 

Kommunen vil utbetale tilskudd etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. Ferdigmeldingsskjema legges ut på nettsidene våre.

Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen, vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at flest mulig nye ladepunkter blir realisert.

Arbeidene som det innvilges støtte til må være ferdige senest 01. juli 2018.

Anbefalinger

Vi anbefaler at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere

For nærmere informasjon om ordningen og søknadsprosess, ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling ved: