Bygger naboen uten å varsle deg? Har du mottatt et nabovarsel og er usikker på hvordan du går frem? Denne siden gir deg en kort innføring i hva du kan gjøre.

Hva er et nabovarsel?

Et nabovarsel er et informasjonsbrev som sendes ut til naboer hvis det er noe som skal bygges, det sendes ikke ut nabovarsel hvis:

  • Tiltaket er unntatt søknadsplikten.
  • Når tiltaket er i samsvar med reguleringsplaner som er så detaljert at du som nabo kunne ha vurdert konsekvensene i planbehandlingen.

Dette skal du se

Nabovarselet skal inneholde nok informasjon til at du som nabo skal kunne vurdere hvordan det som bygges påvirker deg. Varselet skal minimum inneholde:

  • Et situasjonskart som som viser plasseringen og avstanden til nabogrensen
  • Målsatte tegninger som viser hva som skal bygges
  • Søknad om dispensasjon, og begrunnelse for denne (hvis relevant)

Hensikten med et varsel

Varselet skal sikre at interessene dine ivaretas, det er viktig at du leser varselet og setter deg inn i hvordan du som nabo påvirkes av det som skal bygges.

Har du merknader må du sende disse direkte til søker innen uker etter at varselet er sendt ut, har du vært på ferie i 2 uker mister du muligheten til å komme med merknader.

Du kan lese mer om nabovarsling i veilederen "skal du bygge"

Levere merknader

Hvis du føler at tiltaket påvirker deg negativt kan du komme med merknader. Du kan ikke trekke inn personlige forhold mellom deg og naboen, og merknadene må kunne knyttes til plan- og bygningsloven. Merknadene sender du til ansvarlig søker.

Du skal ikke sende en kopi av merknadene til oss, rent formelt er ikke vi en part enda. Hvis tiltaket ikke krever dispensasjon det sjelden merknadene har noen betydning for utfallet.

Innhold

Knytt merknadene opp til spesifikke forhold som påvirker eiendommen eller dine interesser. Vi anbefaler at du kontakter private aktører hvis du er usikker på hvordan tiltaket påvirker deg.

Hva skjer med merknadene?

Ansvarlig søker legger ved merknadene i søknaden. Hvis du har sendt inn merknader og disse ikke vises i saken, kontakter du ansvarlig søker så raskt som mulig.

Hvis dette ikke fører fram tar du kontakt med oss direkte, vi anser manglende nabomerknader som en grov mangel fra søkers side.