Slik finner du ut hvem som skal varsles og hva nabovarselet skal inneholde.

Alle søknadspliktige tiltak krever nabovarsling, unntaket er mindre bruksendringer. 

Hvem skal varsles?

Alle naboer skal varsles. Dette er uavhengig av eiendomstype og arealformål, vei-, natureiendommer og ubebygde eiendommer må varsles.

Hvis det er flere hjemmelshavere (eiere) holder det å varsle styret, borettslaget. Er det ikke et styre skal alle motta et varsel.

Bestille naboliste og fylle ut kvitteringsskjema

Nabolisten får du på samme side som søknadspakken.

Bestill nabolisten og fyll ut skjemaet for nabovarsling, husk å få en signatur fra naboene (kvittering for nabovarsel).

Hva skal nabovarselet inneholde?

Naboene skal motta en kopi av vedleggene, for at naboene skal kunne ta stilling til byggeprosjektet må varselet minimalt inneholde:

  • målsatt situasjonskart som viser hvor endringer skjer
  • oversiktlige tegninger som viser hvordan tiltaket ser ut
  • beskrivelse av hva du skal bygge
  • eventuell søknad om dispensasjon (hvilke(n) bestemmelse(r) du søker om dispensasjon fra og din begrunnelse)

Hvordan varsler jeg naboene?

Det er tre varslingsmåter:

  • rekommandert forsendelse, svarlappen klistres på kvitteringen
  • personlig, naboene skriver under på kvitteringen
  • via e-post, husk å legge ved svaret fra naboen i søknaden

Hva gjør du hvis det kommer inn merknader?

Naboene har rett til å komme med merknader hvis de føler at det du bygger påvirker dem negativt. Da må du enten tilpasse bygget eller svare på merknadene.

Du legger ved alle merknadene og svarene dine som egne vedlegg i søknaden. Navngi dokumentene "Nabomerknader" og "Svar på nabomerknader".

Hvordan skriver jeg et svar?

Merknadene kan godt ha utspring i personlige forhold, men dette er ikke et tema i byggesaken. Du må derfor svare på de faktiske merknadene og hvorfor du mener disse er uvesentlige.

Dette kan gjøres ved å vise til at du er innenfor bestemmelsene, overholder avstandene til nabogrensene, ikke er avhengig av dispensasjon etc.