Første gang du hører om utnyttelse, reguleringsplan, byggegrense eller regulert vei? Denne siden gir deg en kort innføring i de grunnleggende begrepene og hva du må gjøre

Det ligger en oversikt med ord og utrykk som brukes i en byggesak nederst på siden. 

Hva er søknadspliktig?

Plan- og bygningsloven definerer hva du må søke om og hvilke krav som stiller til deg som tiltakshaver. Søknadsplikten styres av to forhold; kompleksiteten i det du skal bygge og plangrunnlaget.

Kompleksiteten

Kompleksiteten sier noe om hvor avansert bygget ditt er. Vi kan bruke en garasje som eksempel: En liten garasje (mindre enn 70 m2) anses som såpass enkelt at du kan gjøre det selv. Ligger derimot garasjen i en skredsone, flomsone, eller lignende, øker kompleksiteten - da må du søke med et ansvarlig foretak.

Brannsikring, støy og grunnforhold er andre eksempler på tema som øker kompleksiteten, da må du benytte ansvarlig foretak.

Plangrunnlaget

Plangrunnlaget sier noe om størrelsen, plasseringen og flere andre ting du må forholde deg til når du bygger. Ett eksempel på begrensing på plassering er en byggegrense, denne grensen sier ganske enkelt at "utenfor her kan du ikke bygge noe". Går du imot noen av bestemmelsene i plangrunnlaget må du søke om dispensasjon.

Enkelt forklart: Det kan være at kompleksiteten tilsier at du slipper å søke (garasjer mindre enn 50 m2). Likevel: går du imot plangrunnlaget, for eksempel ved at du går over utnyttelsen, utløser dette en byggesøknad med dispensasjon.

Regler for hva du kan gjøre uten å søke

Søknader med og uten ansvar

Hovedregelen er at de fleste tiltak krever ansvarlige foretak. Det finnes enkelte unntak der du selv kan stå som ansvarlig søker, formelt kaller vi disse "søknader uten ansvar".

Hovedforskjellen på de to er at i "søknader med ansvar" er det noen som offisielt tar på seg ansvaret mot oss. I søknader uten ansvar er det du (tiltakshaver) som bærer hele ansvaret for å bygge riktig.

Søknader med ansvar

I disse sakene er din rolle å kontakte et firma som kan være ansvarlig søker. Har du spørsmål underveis tar du dette via ansvarlig søker, som videreformidler dette videre til oss.

Det kan også være vi krever at du benytter private aktører hvis vi etter gjentatte purringer fremdeles ikke forstår hva du bygger.

Søknader uten ansvar

Dette er tiltak som anses som såpass enkle at du som tiltakshaver selv kan stå for søknaden, prosjekteringen og utføringen. I disse søknadene forutsetter vi at du har satt deg inn i regelverket, hva som kreves i søknaden og at du bygger riktig.

Er du usikker på hvordan du går frem? Da bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Oversikt over tiltak du kan gjøre selv

Hva kan vi svare på?

Er du usikker på hvilke muligheter du har? Da tar du kontakt med private aktører som kan kartlegge hvilke muligheter du har og hva du kan bygge. Vår rolle er å vurdere forslagene ansvarlig søker kommer med.

Vi har ikke kapasitet til å beregne utnyttelsen for deg, vise deg hvor du skal bygge eller vurdere hvilke muligheter du har. Men; vi hjelper vi deg gjerne hvis du har prøvd selv først! Når dere har fått på plass et skisseprosjekt presenterer dere dette til oss, dette kalles en forhåndskonferanse. Da vurderer vi om det er mulig å gjennomføre tiltaket og kommer med tilbakemeldinger på spørsmålene.

Har du noen enkle spørsmål kan du komme ned til servicetorget på mandager fra 08.00 - 10.00, husk å skrive ned hva du lurer på før du kommer!

Ord og utrykk i en byggesak
FaguttrykkBeskrivelse
Tiltak Det du skal bygge. En fellesbetegnelse som beskriver endringer som omfattes av plan- og bygningsloven.
Dispensasjon Unntak fra bestemmelsene. Hvis det du skal bygge er i konflikt med reguleringsplan/kommuneplan eller andre lover må du søke om dispensasjon.
Ansvarserklæring

Når et firma tar på seg ansvar i en byggesak leverer de et skjema til oss. Da tar de det formelle ansvaret for å prosjektere / bygge riktig. 

Reguleringsplan

En avgrenset plan som viser arealformål og hva som kan bygges. Planen består av et kart med tilhørende bestemmelser.

Kommuneplan

En overordnet plan som viser den generelle utviklingen vi ønsker i Asker 

Arealformål

Hvilken hensikt arealet har, husk at arealformålet ikke alltid følger eiendomsgrensene.

Gule områder er avsatt til bolig, det er her du kan bygge på.

Gesimshøyde

Høyden fra terrenget opp til skjæringen mellom ytterveggen og undersiden av taket.

Mønehøyde

Toppen av taket, det høyeste punktet på bygget

Utnyttelsesgrad

Forholdet mellom arealet på bygningene og størrelsen på eiendommen (areal regulert til boligformål)

Personer Beskrivelse
Tiltakshaver

Den som bygger (gjør et tiltak), ofte grunneier.

I søknader uten ansvar er det tiltakshaver som er ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Foretak

En samlebetegnelse på private aktører i en byggesak.

Ansvarlig søker (SØK) 

Foretaket som er bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen. Søker er den som tar seg av koordineringen av arbeidet og kommunikasjonen mot kommunen.

Ansvarlig prosjekterende (PRO)

Firmaene som planlegger tiltaket (prosjekteringen). Dette kan være grunnarbeider, brannsikring, grunnforhold etc.

Ansvarlig utførende (UTF) Firmaene som gjør den fysiske delen av arbeidet.
Ansvarlig kontrollerende (Kontroll)

Enkelte feil kan føre til store skader. For disse ansvarsområdene kreves det at et eksternt firma sjekker arbeidet.

Les mer om byggesak på våre sider om å bygge, rive eller endre. Du bør også se på DiBKs veileder, der finner du mye nyttig informasjon (nettsidene våre er en forenkling av denne).