Fasaden på et bygg inkluderer yttervegger og tak.

En fasadeendring innebærer vanligvis bytte av vinduer, endre kledning, sette inn vinduer/dører. Innglassing av balkonger anses vanligvis som en fasadeendring.

Endringer på verneverdige hus er alltid søknadspliktige (SEFRAK).

Endringer som ikke utløser søknad

 • Skifte tak (gjelder ikke hvis taket heves)
 • Innsetting av dør for vindu eller omvendt
 • Endring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
 • Insetting av dør/vindu som ikke endrer bygningens karakter

Utfordringer som ofte utløser søknad

Dette er endringer som alltid utløser søknad.

 • Endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • Endringene påvirker brannsikre bygningsdeler
 • Kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke oppfylles
 • Innsetting av vindu/dør utløser en bruksendring
 • Reguleringsplanen har spesielle bestemmelser for hvordan husene skal se ut
 • Du er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen

Påvirker du bærekonstruksjonen, brannsikkerheten eller andre sikkerhetsmessige forhold må du skaffe hjelp fra private aktører. Dette er søknader som ikke krever ansvar, for eksempel ved at du endrer fasaden såpass mye at huset fremstår som vesentlig endret.

Dette er endringer du må kontakte private aktører for å gjennomføre. I praksis utløses dette så å si alltid ved at:

 • endringene påvirker bærekonstruksjonen
 • huset ligger i et området regulert til bevaring

Hva er viktig i en søknad?

I søknader om fasadeendring er vi interessert i de visuelle endringene.

 • Tegninger som viser eksisterende fasade
 • Tegninger som viser ny fasade
 • Skjer det noen bruksendringer?

Setter du inn et nytt vindu i boden utløser dette normalt en bruksendring, fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.