• Gårds- og bruksnummer: 61/464, 61/560, 61/537 og 61/538.
  • Kommunens saksnummer: 15/180 (tidligere saksnummer 13/1195)
  • Oppdragsgiver: Skaaret Eiendom AS
  • Forslagsstiller: Boxs Arkitektstudio AS

Vedtatt plan

Detaljregulering for Blakstadmarka 26 ble vedtatt av kommunestyret 31.01.2017. Se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak 14/17

Vedtaket kan påklages.  Frist for klage er 06.03.2017.

Historikk:

Høring

Bygningsrådet har i møte 11.05.2016 sak 16/43, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for Blakstadmarka 26, gårds- og bruksnummer 61/464 mfl., ut til offentlig ettersyn

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 11.07.2016.

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland  på telefon 66 76 80 71 eller jorgen.tysseland@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no innen overfor nevnte frist.

Merknader merkes S15/180

 Saksfremlegg med vedlegg

Behandling i bygningsrådet 

Forslag til reguleringsplan ble behandlet av bygningsrådet i møte 28.01.2015, saksnummer 2/15.

Lenke til bygningsrådets møtekalender med saksfremlegg

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 14.2.2013. Frist for innspill: 5.3.2013.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.