Gårds- og bruksnummer: del av 7/1

Kommunens saksnummer: 16/8140

Forslagsstiller: Asker kommune 

Varsel om oppstart

Asker kommune har satt i gang utarbeidelse av forslag til reguleringsplan, detaljregulering for del av gårds- og bruksnummer 7/1, Drengsrud gård.

Frist for innspill er 11.01.2017.

Varslingsannonse

Kartutsnitt med planavgrensning