• Gårds- og bruksnummer: 39/98
  • Kommunens saksnummer: 11/6411
  • Oppdragsgiver: Galeasen 5 as
  • Forslagsstiller: ARCASA Arkitekter A/S

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonse er publisert på kommunens hjemmesider 29.01.2015.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.