Kommuneplanens arealdel - Offentlig ettersyn 

Asker kommune har revidert kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2030.  Planforslaget er nå ute til høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist settes til 11. september 2017.

Vedlegg:

Saksframlegg og politisk behandling i formannskapet

Saksframlegg og politisk behandling i bygningsrådet

Gi innspill

Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel kan sendes inn via elektronisk skjema, eller i brevs form til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker,
eller med e-post til post@asker.kommune.no innen 11. september 2017.

Historikk

Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen. Med bakgrunn i den forestående kommunereform, der det legges opp til å utarbeide en samlet ny kommuneplan for nye Asker, vil Asker kommune i denne omgang i hovedsak videreføre gjeldende kommuneplan for inneværende periode, med åpning for – i enkelttilfeller – å kunne behandle saker som gjelder arealdelen med tilhørende bestemmelser. 

Det legges derfor opp til, ved foreliggende kommuneplanrevisjon, kun begrensede endringer av arealdelen, jfr. planprogram for revisjon av kommuneplanen 2018 - 2030, vedtatt av kommunestyret 8.11.2016.

Se Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016 - 2019 med planprogram for revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplanens arealdel baseres på følgende føringer:

Det legges opp til en framdrift der forslag til revidert areal del legges ut til høring og offentlig ettersyn sommeren 2017, og med endelig behandling i kommunestyret i løpet av høsten 2017. Justering av bestemmelser og
retningslinjer vil bli behandlet i en separat prosess med henblikk på høring og offentlig ettersyn våren 2017, og med endelig behandling i kommunestyret sommeren 2017.

Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel, med bestemmelser og retningslinjer, kan sendes inn via elektronisk skjema, eller i brevs form til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker,
eller med e-post til post@asker.kommune.no , innen 24. februar 2017.

Innspill som sendes som brev eller e-post merkes revisjon av kommuneplan, sak 16/9739.

Se også gjeldende kommuneplan.