• Gårds- og bruksnummer: 55/1, 55/402 m/flere
  • Kommunens saksnummer: 15/5019
  • Oppdragsgiver: Skanska
  • Forslagsstiller: Vista Utredning AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.01.2016. Frist for innspill er 28.01.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.