• Gårds- og bruksnummer: 29/48 og 29/116
  • Kommunens saksnummer: 15/999 (tidligere saksnummer 12/103933)
  • Oppdragsgiver: Block Watne AS
  • Forslagsstiller: Hartmann arkitekter AS

Varsel om høring av forslag til planprogram

Det ble varslet oppstart av planarbeid for gbnr 29/48 og 29/116 19.9.2012. Forslag til reguleringsplan ble etter varsel oppstart vurdert å falle inn under krav om konsekvensutredning.

Kort beskrivelse av planprogrammet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger. Planområdet er på 6,7 daa, og det er utredet to alternative forslag et med henholdsvis 20 boenheter og et med 27. Det er registrert tre eiketrær som faller inn under naturmangfoldloven, planforslaget har konsekvenser for to av trærne. Området ligger utsatt for trafikkstøy og luftforurensning fra E18. Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt gjennom reguleringsprosessen. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9, § 14-2 og forskrift om konsekvensutredning er det utarbeidet et forslag til planprogram for Nye Vakås vei som skal angi rammene for det videre plan- og utredningsarbeidet.  

Høringsfrist 01.09.2014

Merknader kan sendes på e-post til post@asker.kommune.no. Merknader kan også sendes Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker. Merknader bes merket med saksnummer 12/103933.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Kristjana Kristjansdottir på telefon 947 82 623 eller e-post kristjana.kristjansdottir@asker.kommune.no

Saksdokumenter: