Gårds- og bruksnummer: 73/2

Kommunens saksnummer: 15/6790

Oppdragsgiver: Anette, Espen og Svein Rekkedal

Forslagsstiller: Kuad Architects

Vedtatt plan

Detaljregulering for Øgårdsveien 55 ble vedtatt av kommunestyret i møte 08.11.2016,se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak 117/16

Høring

Bygningsrådet har i møte 25.05.2016, sak 49/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for Øgårdsveien 55 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 18.07.2016.

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Alexander Mysen på telefon 909 52 269 eller alexander.mysen@asker.kommune.no

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til post@asker.kommune.no innen ovennevnte frist.

Merknader merkes S15/6790

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets behandling, se sak 49/16)