Gårds- og bruksnummer: 61/113

Kommunens saksnummer: 15/11734

Oppdragsgiver: Sagen Eiendomsutvikling AS

Forslagsstiller: Hartmann Arkitekter

Vedtatt plan

Detaljregulering for Ringveien 27 ble vedtatt av kommunestyret 31.01.2017, se protokoll.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak 13/17.

Vedtaket kan påklages. Frist for klage er 06.03.2017.

Historikk:

Høring

Bygningsrådet har i møte  26.10.2016, sak 106/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 61/113, Ringveien 27, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden frem til 16.12.2016.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Sissel Haug på direkte telefon 66 76 80 63 eller  epostadresse sissel.haug@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker, eller med e-post til post@asker.kommune.no, innen ovenfor nevnte dato. Merknader merkes S15/11734.
Innspill kan alternativt sendes inn via elektronisk skjema ”Høringssvar ved offentlig høring”.

Saksfremlegg m/vedlegg (bl.a. plankart og bestemmelser) og møteprotokoll (Lenken går til møtedokumenter bygningsrådets møte 26.10.2016 - se sak nummer 106/16) .

 

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 29.04.2016.  Frist for innspill er 01.06.2016.

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.