Bruksendring er å ta et areal eller bygning på eiendommen din i bruk til noe annet enn hva det er godkjent til. Bruksendring er søknadspliktig.

Dersom du ønsker å bruke arealet til noe annet enn det er regulert til, må du også søke om dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette kan eksempelvis være bruksendring fra boligformål til næring, at du ønsker å starte familiebarnehage med 6-10 barn (inntil 5 barn er unntatt søknadsplikt) og lignende.

Å bruke selve bygningen til noe annet kan også være aktuelt, eksempelvis at du ønsker å bruke bod/kjeller til varig opphold, ønsker å etablere en ny sekundærleilighet eller lignende.

Følgende kan du søke om selv

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor én bruksenhet, eksempelvis at du ønsker å innrede kjelleren som boligrom som del av eksisterende bolig, jf. byggesaksforskriften § 3-1.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Ønsker du bruksendring for alt annet enn det som står ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Dette gjelder eksempelvis:

  • etablering av flere boenheter eller leiligheter
  • etablering av familiebarnehage med 6-10 barn
  • når byggverket tas i bruk eller tilrettelegges for annet enn det som følger av tillatelse eller regulering, f.eks. at bolig tas i bruk til næring.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel og lignende. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til Asker eller på Servicetorget.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.