Følgende kan du gjøre uten søknad

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen, jf. byggesaksforskriften § 4-1.

 • Én enkelt frittliggende bygning
 • Skal ikke brukes til beboelse
 • Skal ikke inneholde våtrom.
 • Bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 50 m2
 • Mønehøyde under 4,0 meter
 • Gesimshøyde under 3,0 meter

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad.

Svarer du nei på et av punktene over, er tiltaket søknadspliktig.

 • Prøv gjerne denne enkle visuelle veilederen fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for om du kan slippe søknad eller ikke.

Følgende kan du søke om selv

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, så kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv, jf. byggesaksforskriften § 3-1:

 • Én enkelt frittliggende bygning
 • Eiendommen er bebygd fra før
 • Bygningen skal ikke brukes til beboelse
 • Bygningen er i én etasje, eventuelt også underbygget med kjeller
 • Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal på mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal.
 • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m2

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven. 

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Skal du bygge større bygning enn nevnt ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel og lignende. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til Asker eller på Servicetorget.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Plassering av bygningen

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf. plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen kan vurdere plassering nærmere enn 4 meter, men vil vanligvis ikke akseptere mindre avstand enn 1 meter fra nabogrensen.