En levegg er en lett skjerm/konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende. Noen levegger er unntatt søknadsplikt, men større levegger må du søke om å sette opp.

Hvis det i reguleringsplan eller kommuneplan er fastsatt byggegrense på din tomt så gjelder den for alle typer levegger. Ønsker du å plassere leveggen utenfor byggegrensen må du søke om dispensasjon.

Levegger som kan settes opp uten søknad

Etter plan- og bygningsloven § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 kan du sette opp følgende uten å søke:

  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0m. Avstand til nabogrensen må være minst 1,0 m. Husk at leveggen ikke på noe punkt må være høyere enn 1,8 m over terrenget.
  • Levegg (skjermvegg) med høyde på inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0m. Denne kan plasseres inntil nabogrensen. Husk at leveggen ikke på noe punkt må være høyere enn 1,8 m over terrenget.

Leveggen kan i begge tilfeller være frittstående eller forbundet med bygning.

Skille mellom seksjoner i rekkehus, hvor seksjonene er deler av samme eiendom, regnes ikke som nabogrense. Leveggen kan derfor settes opp i skillet mellom seksjonene.

Du er selv ansvarlig for at leveggen følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner (reguleringsplan og kommuneplan), og andre tillatelser. Leveggen må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser eller byggeforbudssone etter jernbaneloven.

Før du begynner å bygge anbefaler vi at du informerer naboene dine.

Levegger som krever søknad

Andre levegger enn de som er nevnt over krever søknad. I noen tilfeller kan du selv søke og oppføre disse. For større levegger er det krav om at søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Dette kan for eksempel være store tunge levegger, skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm.

Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om du kan søke selv eller om du må ha en ansvarlig søker.