Hvis det i reguleringsplan eller kommuneplan er fastsatt byggegrense på din tomt så gjelder den for alle støttemurer høyere enn 0,5 meter. Ønsker du å plassere støttemuren utenfor byggegrensen må du søke om dispensasjon.

Støttemurer under 0,5 meter kan i noen tilfeller plasseres utenfor byggegrense uten dispensasjon. Ta kontakt med Servicetorget for mer informasjon.

Støttemuren må, uavhengig av plassering og høyde, ikke hindre frisikt mot vei.

Muren må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser eller byggeforbudssone etter jernbaneloven. I tillegg må ikke muren føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene. Ta kontakt med Servicetorget for mer informasjon.

Støttemurer du kan bygge uten søknad:

  • støttemur med høyde inntil 1,0 m og avstand minst 1,0 m fra nabogrense
  • støttemur med høyde inntil 1,5 m og avstand minst 4,0 m fra nabogrense
  • støttemur mot vei med høyde inntil 0,5 m

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Støttemurer som krever søknad fra kvalifisert foretak

Kommer ikke støttemuren din inn under noen av alternativene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Sikring og estetikk

Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker, jf. byggteknisk forskrift § 10-1.

I utformingen og plasseringen skal det tas estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker også gir et tiltalende preg på eiendommen jf. plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.

Bygging av støttemur over kabler

Dersom forstøtningsmuren skal bygges over ledninger, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene eies av kommunen, kontaktes kommunalteknisk avdeling.