Følgende kan du gjøre uten søknad

  • Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (for eksempel i blokker) så lenge arbeidene ikke berører brannskille mellom bruksenhetene.

Følgende kan du søke om selv

  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal fot tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.

Se gebyrer for byggesaker og hvordan du skal søke.

Følgende krever kvalifisert foretak

  • Arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille).
  • Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget.
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.