Se trinn for trinn hvordan en byggesøknad skal utformes.

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til midt vei, grense og bebyggelse i nærheten. Eventuelle siktlinjer skal påtegnes.
 2. Bestill naboliste på Servicetorget.
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du enten ved å bruke elektronisk skjema via ByggSøk eller på siden for papirblanketter. Papirblanketter kan sendes på e-post til post@asker.kommune.no eller med postgang til Asker kommune, Pb. 353, 1372 Asker.  Naboene skal sende sine merknader til utbygger, slik at utbygger kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
  (Her kan det være presisert dokumentasjonskrav for det du skal bygge/søke på. Sjekk derfor gjerne veiledning for hva du skal bygge først).
  • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon. Dispensasjon skal begrunnes, det skal redegjøres for at hensikten med planen ikke tilsidesettes og at fordelene er større enn ulempene.
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt tegnet inn på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt, dette vil i så fall gå frem av veiledningen.
  • Målsatte tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasader i 1:100. Eksisterende og fremtidige terrenglinjer skal påføres fasadetegningene frem til nabogrensen.