Før du sender søknad

Før søknad kan du be om en forhåndskonferanse. Dette er et møte med kommunen der du får informasjon om kommunale rammebetingelser for byggetiltaket ditt. Kommunen skal normalt tilby dette innen 14 dager fra du ber om det.

Små byggetiltak unntatt søknadsplikt

Dersom du ønsker et lite byggetiltak, kan du sjekke først om du behøver å søke kommunen.

Sende inn søknad

Sjekk gjerne veiledningen for de mest vanlige byggetiltakene. Her får du informasjon om hva du kan søke om selv, eller hva som krever at et foretak står ansvarlig. Du får også informasjon om spesielle ting du må huske på, slik som plassering, utforming mv.

Husk at alle tiltak må nabovarsles før søknaden sendes til kommunen. Bestill naboliste fra kommunen, og følg veiledningen for nabovarsling og utforming av situasjonsplan. Situasjonsplan er et kommunalt kart med tiltaket tegnet inn som skal følge nabovarslet og søknad til kommunen.

Når nabovarslingen er ferdig, kan du sende søknad til kommunen. På siden for å sende inn søknad går det frem hvilke vedlegg som skal være med.

Kommunens behandling av søknaden, saksbehandlingstid

Kvitteringsbrev

Etter at søknaden er registrert vil kommunen sende kvitteringsbrev for mottatt søknad.

Kommunens maksfrister er slik:

Søknad uten ansvar: 3 uker fra komplett sak

Ordinær søknad: 12 uker fra komplett sak

For dispensasjonssøknader: 12 uker fra komplett sak.

Når saken din er til behandling, kan du følge den på innsynssidene.

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest: 3 uker

Eventuell klagebehandling

Dersom du ikke er fornøyd med resultatet på vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. 

Klagen skal behandles både administrativt og politisk.

Dersom kommunen mener vedtak ikke skal endres, går saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig vurdering.

Igangsettelse av byggearbeider (søknader med ansvarlige foretak)

Dette gjelder normalt ikke hvis du søker kommunen selv, men for større tiltak hvor det søkes i to prosesser. Først et vedtak for å få godkjent rammene (rammetillatelse), og så vedtak for å igangsette arbeidet (igangsettingstillatelse).

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker.

Bygningen tas i bruk og saken avsluttes

Alle søknader avsluttes med ferdigattest. Dette gjelder også hvis du søker selv.

Søknad om ferdigattest skal behandles innen 3 uker.