Byggesøknaden skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart som du henter på kommunens hjemmeside og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket.

Eksempel på situasjonsplan (bilde, jpg).

Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

Steg 1: Hent ut kart og reguleringsbestemmelser

Dette skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.

Se bruksanvisning for hvordan du gjør dette (PDF).

Portalen gir deg 3 filer:

 1. Situasjonskart (kartet du skal tegne tiltaket ditt inn på)
  Dette er kommunens offentlige kart over eiendommen din. Det følger med en tegnforklaring.

  Det er spesielt 3 ting som er viktig å passe på her:

  1) Sjekk om din eiendom inneholder ledninger i grunnen (fargede linjer). Det anbefales ikke å bygge over vann- og avløpsledninger.

  2) Eventuelle byggegrenser (stiplet svart linje). En byggegrense viser hvor du kan bygge på eiendommen din. Tiltaket ditt må plasseres innenfor dette arealet. Ofte vil det være byggegrense mot vei fordi man ikke ønsker større bebyggelse langs veiene.

  3) Sjekk avstand til grensen mot veiarealer, da kartet i noen tilfeller kan avvike fra det som synes å være grensen i virkeligheten.

 2. Planinformasjon
  På side 2 er det et reguleringskart i farger som viser hva arealene benyttes til. Det følger med en tegnforklaring.

  I denne filen følger det også med reguleringsbestemmelser. Disse legger begrensninger på hva du kan bygge, både på utforming og størrelse. Det er spesielt viktig at du sjekker hvor mange prosent tomten din kan bebygges (stort sett BYA) og ikke søker om mer enn dette.

 3. Naboliste
  Denne skal du ikke bruke.

Steg 2: Hvis situasjonskartet skal skrives ut på papir

PDFen  må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet.  På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Steg 3: Tegn tiltaket ditt inn på situasjonskartet

Kartet du sender kommunen skal tydelig vise:

 • lengde og bredde på tiltaket
 • møneretning
 • avstand til nabogrense og vei
 • avstand til annen bebyggelse
 • parkering, snuareal hvis du skal bygge garasje

  Situasjonskartet er gyldig i seks måneder.

Nedenfor ser du et detaljert utsnitt på hvordan en garasje skal tegnes inn i kartet. Se også et eksempel på hele situasjonsplanen du skal sende inn (bilde, jpg).

Eksempel på situasjonsplan