Generelle bestemmelser

Minstegebyret (M) justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram. Minstegebyret (M) er for 2019 er  2700,-.

Gebyrregulativet i PDF-versjon

Gebyret for søknader som kom inn i 2018 er 2200,-.

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr innkrever plan- og bygningsavdelingen tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette overfor Tinglysingen.

Vi forholder oss til én tiltakshaver/forslagsstiller/bestiller. Ved flere tiltakshavere/forslagsstillere/bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret.

Minstegebyret (M) justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram. 

Dersom gebyret etter utregningsreglene blir mindre enn M skal gebyret likevel ikke settes under M. For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette reglementet betales etter medgått tid, minimum 1 M.

Dersom en kunde har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr. Det forutsettes at faktura betales innen fristen for å unngå merarbeid.

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan tiltakshaver kreves dekket for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet, jfr. plan- og bygningsloven § 25-2 andre ledd. Størrelsen på gebyret er avhengig av feil og mangler som avdekkes, og omfanget av kommunens etterfølgende arbeid, men begrenset oppad til 12 M.

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad, planforslag, rekvisisjon eller bestilling kom inn til kommunen.

I oppmålingssaker og ved seksjonering må alle gebyr være betalt før matrikkelføring. I plansaker faktureres gebyret når planforslaget er mottatt.

I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av godkjenning av planer etter § 18-8. Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jf. § 18-9.

For byggesaker i to trinn faktureres 70 % ved behandling av rammesøknad og 30 % ved behandling av igangsettingssøknad. Rabatter og ev. tillegg/ medgått tid oa etterfaktureres.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Det kan iht. plan- og bygningsloven § 21-4 settes som vilkår for å gi tillatelse at gebyret er innbetalt.

Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet.

Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 %. Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra 10-70 %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt.

Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når vedtak er ferdig forberedt for behandling. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales gebyret i sin helhet.

For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes gebyret til 70 %. Ønsker søker/tiltakshaver å trekke søknaden tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra 10-70 %). Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.

For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan- og bygningslovens § 18-8 er truffet, betales gebyr etter den tid som er medgått, se punkt 1.7, minimum 10 M.

For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid (se punkt 1.7).

Ved alle typer henvendelser i pågående enkeltsaker fra tiltakshaver eller noen på vegne av tiltakshaver som medfører rådgivning tillegges gebyr etter medgått tid for hver påbegynt time (se punkt 1.7)

1.5.1 Rimelighet

Plan- og bygningsavdelingen kan redusere gebyr som anses åpenbart urimelig.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Bestemmelsene i punkt 1.2 om forskuddsbetaling gjelder tilsvarende.

Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.

1.5.2 Søknad om redusert gebyr og klageadgang

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1. Tiltakshaver/forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse av gebyr under henvisning til regulativets § 1-4. Plan- og bygningsavdelingens avgjørelse etter en slik søknad kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Plan- og bygningsavdelingens avgjørelse etter søknad om nedsettelse av gebyr i saker etter forurensingsloven (tiltaksplan for forurenset grunn) kan påklages til kommunens klagenemnd etter forvaltningsloven (Klient- og klageutvalget - KKU).

Gebyr som er hjemlet i lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. matrikkelloven § 46, 1. ledd bokstav k).

Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.

For søknader etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 som kommer inn elektronisk gjennom Byggsøk, gis 25 % rabatt i byggesaksgebyret under 3.2 eller 3.3, begrenset oppad til 2 M, ved første gangs innsendelse, forutsatt at Byggsøk er fullstendig utfylt og komplett.

Det gis 15 % reduksjon i byggesaksgebyret under 3.2 og 3.3, begrenset oppad til 1 M, for søknader som ikke innsendes gjennom Byggsøk, og som er komplett ved første gangs innsendelse.

Hva som kreves for at søknaden skal være komplett fremgår av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Søknaden må inneholde alle nødvendige vedlegg for å være komplett. Søknad som forutsetter innsendelse av tilleggsdokumentasjon eller at deler av dokumentet sendes separat, regnes ikke som fullstendige i denne sammenheng.

Det gis videre følgende rabatt for:

 1. Samtidig søknad i flere identiske saker – 10 %.
 2. Lokal foretaksgodkjenning faktureres kun èn gang i saker under punkt 1.
 3. Søknader som ikke forutsetter dispensasjonsbehandling – 10 %.
 4. Energiløsninger ut over TEK10 kan gis 10 – 35 % reduksjon, avtales i forhåndskonferansen.
 5. Det gis 50 % rabatt for prosjekter som gjennomføres innenfor FutureBuilt kvalitetskriterier
  • God lokalisering i forhold til høyfrekvent kollektivknutepunkt og tiltak for vesentlig redusert bilbruk
  • Passivhusstandard eller tilsvarende
  • Bruk av klimaeffektive byggematerialer

Reduksjoner tar utgangspunkt i 70 % -nivået. Reduksjoner samlet kan ikke overstige 50% av byggesaksgebyret (70 %). Dersom søknaden gis rabatt for punkt 1-3, kan en avtale ytterligere rabatt for særlig energivennlig prosjekt.

For gebyr beregnet etter medgått tid betales kr 1200 per time.

For oppfølging av ulovligheter i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 32 skal det for eventuelt merarbeid utover gebyr i henhold til satsene i dette regulativet betales gebyr etter medgått tid.

Plan- og bygningsloven gir i § 32-8 hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlig for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen.

Grunnbeløpet (M)

Gebyret tar utgangspunkt i grunnbeløpet (M).

Grunnbeløpet
År Beløp (NOK)
2019 2 700
2018 2 200
2017 2 150
2016 2 060
2015 1 875