Byggesaker

Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadene med ordinært tilsyn, jf. plan- og bygningsloven § 33-1. Det kan i tillegg ilegges tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og ulovligheter som blir avdekket i forbindelse med tilsyn, se pkt. 1.1 og 3.5

3.1 Beregningsgrunnlag

Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet i henhold til Norsk standard: NS3940. Arealet regnes som summen av samtlige plan, inkl. kjelleretasjer og avrundes nedover til nærmeste m². Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter bebygd areal (BYA).

Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak.

I tillegg til selve behandlingsgebyret, kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner, gebyr for godkjenning av ansvarsrett og for avviksbehandling ved gjennomføring av tilsyn. Der det er behov for å ajourføre kartet i kommunens kartbase kommer gebyr også for dette i tillegg, se pkt. 7.1.

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg og endringsarbeider og midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende.

For midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn 2 år beregnes gebyret som for permanente tiltak.

Gebyrer for tiltak som kan gjennomføres uten krav om ansvarsrett
Tiltak Gebyr
Midlertidig konstruksjoner og anlegg (ikke brakkerigg) 1 M * 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, jf. § 3-1 i SAK 1 M 
Mindre antennesystem, jf. SAK § 3-1 2 M 
Bygningsmessige tiltak inntil 15 m² 2 M 
Bygningsmessige tiltak, 16 - 50 m² 4 M 
Bygningsmessige tiltak, 51 - 70 m² 5 M 
Bygningsmessige tiltak over 70 m² 6 M 

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

For midlertidige bygningsmessige tiltak betales 50 % av gebyret for permanent tiltak, jf. tabell ovenfor.

For andre mindre tiltak som kommunen fritar fra ansvarsrett fastlegges gebyret etter medgått tid, se pkt. 1.7, men minst minstegebyr (se over).

3.3 Tiltak med krav om ansvarsrett, plan- og bygningsloven § 20–1

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Satsene gjelder per tiltak:

Nybygg, tilbygg, påbygg og underbygging
Arealgrenser Gebyr
0-15 m2 2 M *
16-50 m2 4 M 
51-70 m2 6 M
71-100 m2 8 M
101-200 m2 14 M
201-400 m2 20 M
401-600 m2 22 M
601-800 m2 26 M
801-2000 m2 26M + 2M pr. 100 m2 over 800 m2
Over 2000 m2 50M + 1M pr. 100 m2 over 2000 m2

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

For enkle konstruksjoner som uisolerte lagerhaller og driftsbygninger i landbruket gis 50 % rabatt. For veksthus på landbrukseiendom gis ytterligere 50 % rabatt.

Tiltak på eksisterende bebyggelse inkl. bruksendringer
Tiltak Gebyr
Hovedombygging (vesentlig endring/-reparasjon) av tiltak under 3.3.1. Gjenoppbygging etter brann - identisk tiltak 50 % av satsene i pkt. 3.3.1
Mindre ombygginger, herunder våtrom 1 ½ M *
Fasadeendringer 1 M
Fasadeendringer av bevaringsverdige bygninger 3 M
Bruksendring 50 % av satsene i pkt. 3.3.1
Oppføring eller endring av bygningsteknisk installasjon: Heis, pipe, ventilasjon, ildsted med mer. 2 M
Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter 4 M

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

Høyeste sats legges til grunn, og øvrige satser faller bort. Det samme gjelder for andre konstruksjoner og anlegg i samme sak, jf. punkt 3.3.5

Skilt
Tiltak Gebyr
Skiltplan 4 M *
Frittstående skilt/reklameinnretninger, fasadeskilt og uthengsskilt 1 M
For enkeltstående skilt som krever dispensasjon fra skiltvedtektene, eller avviker fra godkjent skiltplan 3 M

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

Søknader fra frivillige organisasjoner om tillatelse til å henge opp flagg, bannere og lignende i forbindelse med arrangementer behandles uten gebyrbetaling.

Navne-/opplysningsskilt knyttet til samfunnsnyttige/offentlige institusjoner/kontorer medfører ikke gebyr.

Brygge
Tiltak Gebyr
Ilandstigningsbrygge på boligeiendom 2 M *
Mindre bryggeanlegg, inntil 6 båtplasser 4 M
Større bryggeanlegg, båthavner Etter medgått tid (se punkt 1.7), begrenset oppad til 8 M

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

Andre konstruksjoner og anlegg
Tiltak Gebyr
Innhegning av mur, betong eller støyskjerm/støttemur under 10 m lengde 2M *
Innhegning av mur, betong eller støyskjerm/støttemur over 10 m lengde 2M + 1M pr. 10 m
Master 2M
Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå inntil 2 år 6M
Offentlig veianlegg per påbegynt 250 m lengde 4M
Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann og fjernvarme pr. påbegynt 250 m lengde 4M
oljetanker for fyringsanlegg 2M
Privat ledningsanlegg (uansett lengde) 4M
Privat vei eller parkeringsplass 2M
skateramper og lekeinnretninger (ballbinger, håndballbinger) 2M
terrengarbeider som berører mindre enn 1 da. 2M
Terrengarbeider/landskapsarbeid som berører fra 1-10 da, økning på 1M for hvert 10 da som berøres 6M
Tribuner og idrettsbaner/anlegg 6M
Utendørs svømmebasseng 4M
Åpne anlegg for idrett og lek 4M

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

Behandling av andre søknadspliktige konstruksjoner og anlegg ilegges gebyr etter medgått tid, se punkt 1.7, men min. 1 M. Tilsvarende gjelder ombygging og endringer av søknadspliktige konstruksjoner og anlegg.

Riving
Tiltak Gebyr
Riving av tiltak som ved oppføring går under regulativets 3.2 (Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak). Gjelder ikke bygninger med bevaringsverdi. Ikke gebyr
Riving av bygning under 200 m2 bruksareal 1 M *
Riving av bygning over 200 m2 bruksareal 1 M + 0,5 M pr. 100 m2 over 200 m2

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

For ulovlige forhold kan det etter en konkret vurdering bli ilagt overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8, jf. forskriftens kap. 17.

3.4 Tilleggsgebyr, avslag og spesielle beregningsregler

For møter utover (første) forhåndskonferanse 1 M per møte. Dette faktureres sammen med hovedgebyret.

Med revidert søknad menes søknadspliktige endringer (med andre ord ethvert søknadspliktig tiltak) det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er gitt, men før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest for bygget eller tiltaket. Etter at brukstillatelse/ferdigattest er gitt betales fullt gebyr for søknad om endring.

Revidert søknad gjelder bare endret bygning/konstruksjon og ikke ansvarsretter og lign. Hvis endringssøknaden er kommet inn etter at ferdigattest er gitt skal denne beregnes etter satser i punkt 3.2 eller 3.3. Hvis bruksendringssøknad er kommet før det er gitt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal det beregnes 3.3.2.

Gebyrer revidert søknad, foreldet godkjennelse
Tiltak Gebyr
Endring av tiltak etter 3.2 1 M *
Endring av tiltak etter 3.3 2 M *
Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr som for tilbygg (eventuelt som) tillegg til gebyr for andre endringer.  

* M = Minstegebyr - se gebyrregulativet.

Per igangsetting utover 1 stk.: 4 M*

* M = Minstegebyr - se gebyrregulativet.

Selvbygger

Type ansvar Gebyr
Personlig godkjenning (Selvbygger) 1M *

* M = Minstegebyr - se gebyrregulativet.

Dersom en søknad avslås, skal det betales 70 % av fullt gebyr (dvs. som for rammetillatelse) inkludert ansvarsretter, dispensasjon, oppdatering av kart med mer. Det samme gjelder om en tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat.

Dersom en søknad utløser midlertidig forbud mot tiltak betales gebyr med 2 M*. Avslagsgebyr blir ikke godskrevet ved innsendelse av revidert søknad.

* M = Minstegebyr - se gebyrregulativet.

Er en tillatelse bortfalt etter plan- og bygningsloven § 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny behandling av samme søknad. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for dispensasjon.

Når det ikke blir igangsatt arbeid i hht. tillatelse (ett-trinn), kan 30 % av gebyret i 3.2 eller 3.3 tilbakebetales etter søknad.

3.5 Ulovlige tiltak og tilsyn

Dersom mottatt søknad iht. plan- og bygningsloven § 20-2 er mangelfull eller det avdekkes feil og mangler underveis i prosessen, lager kommunen en avviksmelding/rapport, som søker bes følge opp. Det faktureres 1 M* per avvik/rapport.

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

For behandling av anmodning om midlertidig brukstillatelse betales 2M*.

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

Der det er gitt midlertidig brukstillatelse, og anmodning om ferdigattest ikke foreligger innen fastsatt frist, faktureres 2 M* for avdelingens arbeid med å følge opp dette.

* M = Minstegebyr / grunnbeløp for gebyrer

Grunnbeløpet (M)

Gebyret tar utgangspunkt i grunnbeløpet (M).

Grunnbeløpet
År Beløp (NOK)
2019 2 700
2018 2 200
2017 2 150
2016 2 060
2015 1 875