Delesaker

Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m.

4.1 Gebyrer delesaker
TiltakGebyr
Behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling) eller arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell 4 M
Behandling av søknad om grensejustering/makeskifte/sammenslåing eller mindre arealoverføring 2 M
Behandling av søknad om utsettelse/ endring av, eller permanent eller midlertidig dispensasjon fra stilte delingsvilkår 2 M

For behandling av søknad om opprettelse av ny grunneiendom (deling av grunneiendom, herunder arealoverføring) i henhold til plan- og bygningsloven gjelder følgende gebyrer.

Gebyret for fradeling er stykkpris per ny tomt som oppstår ved delingen/arealoverføring, også ved samtidig fradeling av flere tomter fra samme eiendom.

Hvis delesaken er i samsvar med reguleringsplan vedtatt etter 1.6.1986 regnes dog et maksimalgebyr på 11 M selv om det fradeles mer enn 3 tomter. Ellers faktureres det per fradelt tomt.

Plan- og bygningsavdelingens gebyrer for oppmålingsforretning kommer i tillegg.

4.2 Avslag

For delesaker som ikke godkjennes betales 50 % av fullt gebyr.

Grunnbeløpet (M)

Gebyret tar utgangspunkt i grunnbeløpet (M).

Grunnbeløpet
År Beløp (NOK)
2019 2 700
2018 2 200
2017 2 150
2016 2 060
2015 1 875