Eiendomsmåling

I tillegg til gebyr beregnet etter bestemmelsene nedenfor påløper tinglysingsgebyr for dokumenter som tinglyses ved opprettelse av nye eiendommer og arealoverføring.

6.1 Oppretting av matrikkelenhet

ArealGebyr
0 – 2.000 m2 9 M
Over 2.000 m2 Gebyret økes med M pr. påbegynt dekar
VolumGebyr
0 – 2.000 m3 9 M
Over 2.000 m3 Gebyret økes med M pr. påbegynt 1.000 m3
ArealGebyr
0 – 500 m2 3 M
501 – 1.000 m2 4 M
1.001 – 2.000 m2 6 M
Over 2.000 m2 Gebyret økes med M pr. påbegynt dekar.

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er 2 M. I tillegg beregnes gebyr for fullføring av forretningen etter 6.1.1, 6.1.2 eller 6.1.3. Gebyrene innkreves samlet.

Ved samtidig oppretting av matrikkelenheter fra samme eiendom (tomter i felt) betales 85 % av gebyret for den 6. t.o.m. den 10. tomten og 75 % av gebyret f.o.m. den 11. tomten.

Dersom et større areal er vist oppdelt på stadfestet/godkjent reguleringsplan og arealet senere skal videreføres i selvstendige matrikkelenheter, betales gebyr etter medgått tid (se pkt. 1.7). Oppmåling av grenser som ikke er koordinatbestemte beregnes etter 6.5.

6.2 Grensejustering

ArealGebyr
0 – 250 m2 3 M
251 – 500 m2 4 M
For matrikkelenheter regulert til samferdselsformål: Areal fra 501 – 1.000 m2 5 M
Over 1.000 m2 Gebyret økes med M pr. påbegynt dekar.
ArealGebyr
0 – 250 m3 3 M
251 – 1.000 m3 5 M
For matrikkelenheter regulert til samferdselsformål: Overstiger volumet 1.000 m3 Gebyret økes med M pr. påbegynt 1.000 m3.


6.3 Arealoverføring

ArealGebyr
0 – 250 m2 4 M
251 – 500 m2 6 M
Over 500 m2 Gebyret økes med M pr. påbegynt 500 m2.
ArealGebyr
0 – 500 m3 6 M
Over 500 m3 Gebyret økes med M pr. påbegynt 500 m3.

6.4 - 6.7 Grenseoppmåling

Gebyr beregnes etter medgått tid (se pkt. 1.7). Minstegebyr er 2 M.

Gebyr beregnes etter medgått tid (se pkt. 1.7). Minstegebyr er 5 M.

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter 6.1.1.

Gebyr for mindre endringer av reguleringsplan (for eksempel små endringer av formålsgrenser eller delelinjer) som ellers kan behandles videre etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) er 2 M.

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.