Planforslag

2.1 Beregning av gebyr

Dersom et reguleringsspørsmål legges frem for kommunestyret etter § 12-11 siste ledd, betales 10 M.

Ved behov for politisk avklaring i forhold til kommuneplan før førstegangsbehandling av privat planforslag betales 10 M.

Fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningsloven § 12-9 gir et tillegg på 20 % av gebyret.

Gebyrer planforslag
PlantypeGebyr
Detaljregulering 2.2.1 og 2.2.2
Detaljregulering som er utfyllende i forhold til eksisterende detaljplan 50 % av 2.2.1 og 2.2.2

For planforslag som endres etter at forslaget er fremmet for bygningsrådet betales følgende tilleggsgebyr:

25 % av gebyret i forhold til ny begrenset høring og ny fremleggelse for bygningsrådet

50 % av gebyret i forhold til ny plan dersom endringen må varsles på nytt og sendes på fullstendig høring.

Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet og innstillingen er avgitt.

2.2 Gebyrsatser for planer

Gebyrsatser for bruksareal
GrunnarealGebyr
Inntil 999 m² 18 M
1 000 m² - 2 999 m² 30 M
3 000 m² - 4 999 m² 48 M
5 000 m² - 9 999 m² 60 M
10 000 m² - 19 999 m² 72 M
20 000 m² - 29 999 m² 84 M
30 000 m² - 49 999 m² 90 M
Over 50 000 m² 96 M

Gebyrsatser for grunnareal
GrunnarealGebyr
Inntil 1 999 m² 24 M
2 000 m² - 4 999 m² 54 M
5 000 m² - 9 999 m² 72 M
10 000 m² - 19 999 m² 90 M
20 000 m² - 29 999 m² 108 M
30 000 m² - 49 999 m² 119 M
Over 50 000 m² 132 M

2.3 Arealberegning

Gebyret beregnes etter planforslagets grunnareal og bebyggelsens bruksareal. Selv om arealene reduseres ved den politiske behandlingen endres ikke gebyrgrunnlaget.

Alle arealer som skal brukes for å utføre tiltaket, betjene tiltaket eller som påvirkes av tiltaket inngår i arealberegningen. Arealer som bare tas med for helhetens skyld, holdes utenfor. Sjøarealer tas bare med for den del som skal benyttes til bryggeanlegg, havneformål eller annet anlegg.

Gebyr beregnes etter bruksareal for ny og for eksisterende bebyggelse som skal bli stående. I de tilfeller der reguleringen opprettholder bruksformålet for eksisterende bebyggelse beregnes ikke gebyr av denne.

Det skal betales gebyr for bruksareal som ligger både over og under terreng.

I sone med særlig hensyn til kulturmiljø inngår bare bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikke eksisterende).

2.4 Mindre reguleringsendring, dispensasjon

For private forslag til mindre endringer av reguleringsplan, eller av bebyggelsesplan etter tidligere plan- og bygningslov, betales gebyr etter følgende satser:

Gebyrer for mindre reguleringsendringer
EndringstypeGebyr
Små endringer av formålsgrense eller delelinje som ellers kan behandles videre etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 2 M
Endringer som inngår i behandlingen av bygge- eller delesak og som varsles og høres sammen med slik sak 2 M
Endringer som behandles som selvstendig sak uten særskilt varsling eller høring eksternt 3 M
Endring som behandles som egen sak med egen varsling 6 M
Endring som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt 12 M
Endringsforslag som gis negativt administrativt svar 1 M

Mindre reguleringsendring som krever uforholdsmessig stor arbeidsmengde faktureres etter medgått tid (se pkt. 1.7), begrenset oppad til 40 M. Om dette er aktuelt avtales dette mellom partene på forhånd.

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med vedtekt og teknisk forskrift betales ett tilleggsgebyr på 2 M for hvert forhold som krever dispensasjon.

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra arealplan betales ett tilleggsgebyr for hvert forhold som krever dispensasjon etter følgende tabell:

Gebyrer for dispensasjon fra arealplan
EndringstypeGebyr
Dispensasjon fra arealplan med tilhørende bestemmelser for etablering av nye eiendommer, ny hovedbruksenhet eller vesentlige utvidelser av bruksenheter, herunder dispensasjoner fra kommuneplanens plankrav, etter medgått tid (se pkt. 1.7). 6 - 10 M
Dispensasjon(er) fra arealplan som krever minimal vurdering som følge av innarbeidet praksis og/eller er i samsvar med retningslinje(r) i kommuneplanen 0 M
Annen innvilget dispensasjon(er) fra arealplan, etter medgått tid (se pkt. 1.7) 2 - 10 M

For saker som omfatter både endring og deling, bortfaller gebyret for deling for tomt 1.

2.5 Følgende tillegg gjelder for teknisk bearbeiding av planforslag, herunder mindre reguleringsendring

Reguleringsplaner, samt søknad om reguleringsendring, vil bli fakturert for medgått tid (se pkt. 1.7) hvis digitalt materiale trenger bearbeiding, hvis det ikke følger gjeldene standard (SOSI). Pris for bearbeidelsen avtales før arbeidet utføres. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gitt at kommunen påtar seg arbeidet med teknisk bearbeiding – dette vil være avhengig av avdelingens kapasitet til enhver tid.

2.6 Avslag

For innsendt planforslag som ikke blir å fremme, tilbakebetales 50 % av gebyret. Det samme gjelder dersom det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i henhold til plan- og bygningsloven kap 13 i forbindelse med saken.

Grunnbeløpet (M)

Gebyret tar utgangspunkt i grunnbeløpet (M).

Grunnbeløpet
År Beløp (NOK)
2019 2 700
2018 2 200
2017 2 150
2016 2 060
2015 1 875