Kjøp av kart og geodata

Ved kjøp av kart og geodata erverves disposisjonsrett til kartet/datasettet. Dette er rett til å benytte produktet til intern/privat bruk. Rett til eksemplarframstilling, publisering, distribusjon og/eller markedsføring er ikke inkludert og krever særskilt avtale.

7.1 Situasjonskart
TiltakGebyr
For alle søknadspliktige tiltak - som hovedregel 2 M
Mindre tiltak (terrasse, garasje, bod, etc.) 1 M

Arbeidet inkluderer både ajourhold av kartbaser og registerdelen i Matrikkelen (bygg).

8.1 Standardprodukter som kan skrives / plottes uten bearbeiding

Standardprodukter som kan skrives / plottes ut fra GIS/LINE-Innsyn uten bearbeiding av data eller tegneparametertabeller. Her inngår kart- og ortofotoutsnitt på papir eller som PDF-fil. Dessuten kopier som kan kopieres fra eksisterende originaler.

Gebyr for standardprodukter
FormatPapirkopi
A4-A3 Gratis
>A3 ½ M

I tillegg kommer 25 % mva.

8.2 Spesialprodukter som krever bearbeiding

Spesialprodukter som krever bearbeiding av data eller tegneparametertabeller.

For slike produkter faktureres et tillegg (til prisene i prislisten for standardprodukter) beregnet etter medgått tid. Timesats kr 1 200,- (se pkt. 1.7) + 25 % mva.

8.3 Digitale kartdata

Bestilles elektronisk via Internett. Se Kart- og byggesaksbutikk på Asker kommunes hjemmesider. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekst-samarbeidet.

Grunnbeløpet (M)

Gebyret tar utgangspunkt i grunnbeløpet (M).

Grunnbeløpet
År Beløp (NOK)
2019 2 700
2018 2 200
2017 2 150
2016 2 060
2015 1 875