Ansvar

Du må alltid forsikre deg om at de du leier inn har den kompetansen/erfaringen som er nødvendig for å bygge riktig. I byggesaken erklærer firmaet et formelt ansvar mot oss, dette innebærer at de "forsikrer" oss om at de innehar kompetansen til å søke, prosjektere eller bygge.

Du kan også se på oversikten over firma som har sentral godkjenning.

Hvis du av ulike grunner ønsker å skifte ut et firma underveis sender du (eller ansvarlig søker) inn en melding om "Opphør av ansvarsrett". Da må du stanse arbeidet til du har hentet inn et nytt foretak som har tatt over ansvarsområdet og sendt inn en erklæring til oss.

Hvis du kan søke selv, kan du også bygge selv. Da er du ansvarlig for søknaden, prosjekteringen, byggingen og sende inn ferdigattest når jobben er gjort. Selv om du rent formelt kan gjøre jobben selv anbefaler vi at du kontakter profesjonelle hvis du er usikker. 

HUSK: De tekniske kravene er de samme, uavhengig av søknadsplikt eller hvem som bygger

Les mer om bygging

Dette er en særnorsk bestemmelse som sier at privatpersoner kan ta på seg ansvaret for egen bolig/fritidseiendom. For å kunne bli selvbygger må byggearbeidet være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1). 

Rent praktisk innebærer det at vi formelt ser på deg som et foretak. Avtalene mellom deg og foretakene vil da være en privat avtale, dette skiller seg fra ansvarserklæringene; da tar foretakene på seg det formelle ansvaret mot oss.

Hvis du ønsker å bruke egen eller medhjelpers kompetanse må du legge ved dokumentasjon som viser at dere innehar kompetanse til dette. Eksempler på slik dokumentasjon er kursbevis, referanseprosjekter, vitnemål (ikke karakterutskrift) osv.

Les mer om selvbygger og hvilke krav som stilles

Ansvarlig søker er den som sender inn søknaden til kommunen. Personen eller firmaet sørger for at vi har nok informasjon til å fatte et vedtak.

Ansvarlig søker er den som tar kommunikasjonen mot oss. Har du et firma som tar seg av søknaden sender du spørsmålet til firmaet, som igjen sender dette videre til oss. I søknader uten ansvar er det du som er ansvarlig søker.

Les mer om ansvarlig søker

Ansvarlig prosjekterende sørger for at bygget eller konstruksjonen er prosjektert riktig. Den som prosjekterer skal blant annet varsles søker om endring av ansvarsforhold og varsle om søknadspliktige endringer. I søknader uten ansvar er det du som er ansvarlig prosjekterende.

Les mer om ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig utførende bygger etter prosjekteringsgrunnlaget. De er blant annet ansvarlig for å plassere bygget riktig, bygge i henhold til prosjekteringen og melde ifra til søker hvis grunnlaget for prosjekteringen er mangelfull. I søknader uten ansvar er det du som er ansvarlig utførende.

Les mer om ansvarlig utførende

Tiltakshaver er den som tiltaket utføres på vegne av, initiativtakeren til søknaden/byggingen. Det er tiltakshaver som i første omgang er ansvarlig for å hente inn nødvendig kompetanse, f.eks. en ansvarlig søker.

Les mer om tiltakshaver