Friplass i SFO for barn i mottak

- Barn bosatt i statlige flyktningmottak i Asker og som har fått oppholdstillatelse, vil nå få mulighet til å delta i skolefritidsordningen på lik linje med andre barn. Friplass i SFO vil kunne virke sosialt og økonomisk utjevnende og bidra til å dempe forskjeller, sier ordfører Lene Conradi.

Inkludering og mangfold i Asker kommune

- Arbeidet med inkludering og mangfold er et langsiktig arbeid som dreier seg om å legge til rette for en samfunnsutvikling der alle opplever å delta i fellesskapet, og der alle har like muligheter, rettigheter og plikter, sier ordfører Lene Conradi.