Kommunedelplan vann 2018 – 2029, ble tirsdag vedtatt av Kommunestyret. Planen handler om vannforsyning, spillvannshåndtering (kloakk), overvannshåndtering, vannmiljø (vannkvalitet i vassdrag) og damsikkerhet i Asker.

- Vann er nødvendig for oss alle. Vi må sikre god kvalitet på det som kommer inn i huset og ha gode systemer for det som skal ut av huset. Vi må ha en god overvannshåndtering, ha godt vannmiljø i vassdragene våre og sikre dammer. Kommunen må ha et helhetlig grep om vann. Med denne planen sørger vi for at Asker kommune også i fremtiden vil levere trygge og gode vann- og avløpstjenester til innbyggerne, sier ordfører Lene Conradi.

Kommunedelplan vann 2018-2019 beskriver hvordan Asker kommune også i fremtiden vil levere trygge og gode vann- og avløpstjenester til innbyggerne. Samtidig skal den sørge for at vannmiljøet i vassdragene våre oppnår god økologisk tilstand med levende dyre - og planteliv til glede for innbyggerne.

Planen har følgende hovedmål:

  • Asker kommune skal levere godt vann og nok vann til abonnentene. Vannforsyningen skal være sikker, og forvaltning og drift skal være kunnskapsbasert, effektiv og bærekraftig.
  • Alt spillvann skal ledes til renseanlegg og renses før det slippes ut i resipient *. Utslipp og overløp fra kommunalt ledningsnett skal ikke gi varig reduksjon av kvaliteten på vannet i bekker og vassdrag. Avløpshåndteringen skal være kunnskapsbasert, effektiv og bærekraftig.
  • Overvanns- og flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og klimatilpasset. Overvann skal primært håndteres på terrengoverflaten og lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved tiltak i eksisterende områder og ved gjennomføring av nye utbyggingsområder.
  • Asker kommune skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster innen 2021, i tråd med «Vannforskriften» og EUs rammedirektiv for vann.

Økt kvalitet gir økte gebyrer

Tiltakene i planen vil kreve økte investeringer til fornying og forsterkning av vann og avløpsnettet. Dagens investeringsnivå på 90 mill. kr per år gir en årlig økning av vann - og avløpsgebyrene på 2%. En økning av investeringsnivået til 130 mill. kr per år vil totalt gi ca. 3% årlig økning av gebyrene i planperioden og en økning av investeringsnivået til 170 mill. kr per år vil totalt gi ca. 4 % årlig økning av gebyrene. Årlig prisstigning kommer i tillegg.

- Dette viser at økt kvalitet krever økte investeringer. Det igjen vil gi økte gebyrer for innbyggerne. Vi mener likevel at det er verdt investeringene, da hver og en av oss som innbygger i kommunen vil nyte godt av et godt og sikkert vann- og avløpssystem, sier ordføreren.

* En resipient er et faguttrykk/en felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde. I kommunal sammenheng kalles f.eks. mottaker av renset vann fra kloakkrenseanlegg for resipient. Ved utslipp fra kloakkrenseanlegg bør det kontinuerlig vurderes om resipienten er sårbar for utslipp eller ikke (Wikipedia).