Kommunestyret hadde et langt møte tirsdag kveld med debatt om blant annet tilstanden i Askers skoler og barnehager, den kulturelle skolesekken, Solli skiarena og politisk struktur i nye Asker.

Solli skiarena

Solli skiarena med skytebane er i ferd med å bli en realitet, etter at kommunestyret med stort flertall tirsdag vedtok offentlig områderegulering for skiarena med utfartsparkering på Solli. Skiskytteranlegget skal i første omgang ha kun 20 skyteskiver.

Gode resultater i skolen, men noe kan bli bedre

Tilstandsrapporten for grunnskolen og barnehagene i Asker 2017 omhandler og redegjør for lærertetthet, spesialundervisning/tidlig innsats, læringsresultater, læringsmiljø og tiltak for å styre og å følge opp barnehagenes og skolenes arbeid.

Foreldreundersøkelsen i barnehagene har god fremgang fra tidligere år, men ligger noe tilbake for de private barnehagene der dette kan sammenliknes.
Asker ligger samlet sett høyt i nasjonal sammenheng på de aller fleste indikatorene.

Alle resultatene i tilstandsrapporten følges opp gjennom kommunens styrings - og kvalitetssystem. Det gis også tydelige faglige føringer til virksomhetene gjennom direktørens forventningsbrev.

Elevene rapporterer at de er fornøyd med læringsmiljøet, men mobbetallene har økt siden i fjor og er bekymringsfulle. De faglige resultatene ligger over nasjonalt snitt, men har allikevel ikke den utviklingen man skulle ønske i alle fag.

Politisk struktur i nye Asker kommune

Kommunestyret sluttet seg til fremlagt forslag til prinsipper for politisk struktur for nye Asker.

Våren 2017 oppnevnte fellesnemnda en egen arbeidsgruppe - P1«Politisk organisering» - med 12 folkevalgte medlemmer med mandat om å utrede og foreslå politisk organisering og struktur for nye Asker. Rådmennene i Asker, Røyken og Hurum legger fram samme sak i hver sin kommune. Arbeidsgruppen vil etter høringsrunden i kommunestyrene i mai gi sin endelige anbefaling til Fellesnemnda den 21.6.2018.

Det er konstituerende kommunestyre for den sammenslåtte kommunen som høsten 2019 tar endelig stilling til politisk struktur i nye Asker, basert på den an befalingen Fellesnemnda gir.

Asker fortsetter med Den kulturelle skolesekken

Gode erfaringer med DKS (Den kulturelle skolesekken) er grunnlaget for at kommunestyret tirsdag vedtok å fortsette dette viktige kulturarbeidet gjennom ordningen direktekommune. De ønsker også nå å øke ressursene til forvaltning av ordningen.

Kommunestyret ønsker også at nye Asker kommune skal bli direktekommune i DKS. En politisk forankring av nye Asker som direktekommune søkes sikret gjennom vedtak i kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum.

Et vedtak fra kommunestyrene med anbefaling om at nye Asker fortsetter som direktekommune i DKS oversendes fellesnemda som tar stilling til beslutningen.