Kommunestyret vedtok tirsdag 12. juni strategiske mål og rammer for Asker i perioden 2019-2022. Dette danner grunnlaget for planleggingen av neste år og årene framover.

Driftsøkonomien for kommunen for 2019 – 2022 er, ifølge rådmannen, under press og handlingsrommet er vesentlig redusert. Han mener det er vesentlig usikkerhet i de økonomiske rammebetingelsene som påvirker økonomien til Asker kommune i årene som kommer, og han peker blant annet på lavere befolkningsvekst og manglende skatteinngang.

Økte pensjonsutgifter, merutgifter knyttet til demografiendringer og innføring av nye bemanningsnormer innenfor skole og barnehager er andre faktorer som påvirker kommuneøkonomien.

Kommunestyrets vedtak for å sikre økonomisk handlingsrom

For å være forberedt på en noe annerledes fremtidig økonomisk virkelighet i Asker kommune, og for å sikre Asker kommune et økonomisk handlingsrom, vedtok kommunestyret blant annet:

  • 30 millioner kroner avsettes til skattereguleringsfond
  • Egenfinansiering av investeringer på minimum 50 prosent i løpet av perioden skal tilstrebes
  • En reduksjon i driftsbudsjettet med inntil 30 millioner kroner (ca 0,7%) i 2019.
  • Vedtatte handlingsregler for de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker i interimperioden legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogrammet 2019 – 2022.

Ny, grundig analyse til høsten

Rådmannen vil foreta en ny og grundig analyse med bakgrunn i nye befolkningsprognoser, nye skatteanslag og regjeringens forslag til statsbudsjett når dette legges frem i oktober. Dette innarbeides i tilleggsinnstillingen som oppdaterer rådmannens forslag til handlingsprogram når dette legges frem i november.